/ ThinkStock/Getty Images
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. Целта е да бъде актуализирана приета с постановление от Министерски съвет наредба от 1996 г., така че тя да отговаря на съвременните изисквания и европейски стандарти.

Новите текстове предвиждат единен държавен изпит за студентите от магистърски програми по специалността „Право“ във всички юридически факултети в страната по конспект, утвърден от министъра на правосъдието. Приемът им ще става при условия и ред, определени от конкретното висше училище.

Заложено е обучение по "Защита на правата на човека" и "Организация на правосъдието и правозащитните институции", предвидена е учебна практика от втори до пети курс, която ще е не по-малко от четири седмици годишно по дисциплини, изучавани през съответната година.

Юридическите факултети ще могат да създават правни клиники за практическо обучение на студентите по специалността „Право“. В тях ще се осигурява възможност на студентите да придобият умения, необходими за упражняване на юридическата професия чрез лекции, симулации и работа с реални казуси под ръководството на практикуващи юристи.
БТА