/ БГНЕС
Регионалните и местни власти играят ключова роля както за предприемане на мерки срещу кризата, предизвикана от COVID-19, така и при прилагането на стратегии за
възстановяване, съобщи представителство на ЕК в България.

При разработването на програмите на ЕС е важно инвестициите да са фокусирани върху критични области като здравеопазване, климатични промени, цифровизация, като се отчитат и регионални приоритети. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на дискусия с председателя на Комитета на регионите Апостолос Цицикостас и председателя на Комисията за социална политика, образование, заетост, изследвания и култура Анне Карялайнен.

Българско училище е сред победителите за наградата за висококачествено преподаване за ЕС

Според Мария Габриел Комитетът на регионите може да е водещ при ангажирането на местните и регионални власти, както и други заинтересовани страни, за мобилизиране на публични инвестиции в образованието, културата, научните изследвания и иновациите. Това може да се осъществи чрез комбиниране на европейски фондове с национални и регионални програми, а Европейската комисия би могла да подкрепи и изграждането на капацитет на регионално и местно ниво за ползване на финансовите инструменти по бъдещата програма InvestEU.

Еврокомисарят обяви новата си инициатива "Успех в училище за всички". Целта е да се даде възможност на младите хора да развият основните си умения и да се намали дела на напускащите образователната система. Мария Габриел подчерта, че актуализираният План за действие за цифрово образование надгражда приетия по нейна инициатива през 2018 година, но е с по-широк обхват, като включва също така неформалното обучение и обучението през целия живот. Тя призова регионите и общините за мнения по актуализацията на плана и допълни, че има готовност за организиране на видеоконференция с представители на регионалните и местни власти за неговото обсъждане през месец юли.

Проект с българско участие победи в първия европейски хакатон „ЕС срещу вируса“

Продължава и сътрудничеството на Комисията с регионите и градовете по проекти с постигнати добри резултати, като платформата за обмен на знания, инициативите
"Европейска столица на културата", "Знак за европейско наследство", "Науката се среща с регионите" и много други. "Важно е да надградим партньорството ни с Комитета на
регионите относно платформата за обмен на знания. Целта е платформата да се развие от инструмент за обмен на научни резултати в платформа за споделяне на мнения по
стратегически приоритети
, свързани с европейското научноизследователско пространство. Стремим се да изградим по-добра координация между обновена платформа за обмен на знания и инициативата Науката се среща с регионите, като част от пакет действия за насърчаване на диалога с регионите и градовете", заяви Мария Габриел.

Тя информира, че Европейската комисия подготвя и нови мерки, като организиране на съвместни информационни дни за регионите и форуми със заинтересовани страни в областта на научните изследвания и иновациите. Българският еврокомисар подчерта, че е много важен приносът на регионите за стратегическото планиране на мисиите и партньорствата по програма "Хоризонт Европа", тъй като те са насочени към глобалните предизвикателства за обществото и ползите за гражданите.

Мария Габриел: Ще намерим ваксина срещу коронавируса до края на годината (ВИДЕО)

"Активното включване на местните и регионални власти в регионалната иновационна схема на Европейския институт за иновации и технологии и иновационните екосистеми
по "Хоризонт Европа", в синергия с програма Еразъм+ и други програми на ЕС, ще допринесе допълнително за укрепването на европейското научноизследователско
пространство и свързването му с европейското пространство за образование.

Интелигентният подход към инвестирането ще осигури устойчиво и интегрирано местно развитие", отбеляза още комисар Габриел. В израз на сътрудничеството с Комитета на
регионите ще бъде изготвен съвместен план за действие с конкретни инициативи.
БТА