/ БГНЕС, архив
Еднократните помощи за раждане и за първокласници, както и детските добавки и месечните помощи за дете с увреждане вече ще се отпускат, без да се изисква представяне на удостоверение за раждане. Промяната, която облекчава процедурата за отпускане на тези семейни помощи, беше одобрена днес от правителството и влиза в сила веднага.

Държавата "очовечава" административни услуги, отпадат хартиени удостоверения
 
Улеснява се и редът за кандидатстване за помощи по Закона за закрила на детето - отпадат изискваните досега копие от акта за раждане на детето и документи, доказващи настаняването на дете извън семейството. И по двете процедури дирекциите "Социално подпомагане" ще получават нужната им информация по служебен път. С друго решение кабинетът одобри промени, с които се намалява броят на изискваните документи, които хората с увреждания подават при кандидатстване за интеграционни помощи.

Административната реформа няма да доведе до оскъпяване на услугите
 
Отпада и представянето на копие от влязло в сила решение за развод, когато родителят кандидатства за детски добавки или помощ за отглеждане на дете до навършване на една година. Този документ ще се изисква, само ако социалната дирекция не може да получи информацията по служебен път. Улеснена е и процедурата, по която се кандидатства за еднократна помощ за превенция на изоставянето, за реинтеграция на дете, за настаняване при близки или в приемно семейство.

Премиерът размаха пръст за борбата с бюрокрацията (ВИДЕО)
 
Тази помощ се отпуска до четири пъти в годината, за посрещане на определена нужда на детето, и размерът й към момента не може да надвишава 325 лева. За нея няма да се изискват копие от акта за раждане, както и заповед или съдебно решение за настаняване на детето извън семейството.

Администрацията няма да иска представяне на 12 удостоверения на хартия от септември
 
Служебно ще се проверяват и актовете, с които е предприета мярката за закрила. Промените, свързани с интеграцията на хората с увреждания, предвиждат искането за извършване на социална оценка и за отпускане на месечна добавка за социална интеграция да се подават чрез един документ, а срокът за подготовка на социален доклад да бъде намален от 30 на 20 дни.