/ БГНЕС
Министерство на правосъдието стартира едномесечна обществена консултация по бъдещия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 
Предвижда се създаването на нов единен независим антикорупционен орган, който да обединява функциите на съществуващи публични органи и звена с основна роля да извършва реални проверки на декларациите за имущество и интереси, да осъществява производства за установяване на конфликт на интереси и да извършва отнемането на незаконно придобито имущество, посочват от правосъдното министерство.
 
Според авторите на законопроекта - новият независим орган ще се нарича Комисия за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. Бъдещата комисия ще стъпи на базата на сега действащата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество, като към нея се вливат Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и на Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност към Министерския съвет (БОРКОР), съответното звено от Сметната палата.
 
По този начин се цели да се създаде необходимата връзка между функциите по проверка на имуществените декларации, установяването на конфликт на интереси и изготвянето на тази основа на анализи за оценка на риска. Разширява се както кръгът на лицата, задължени да подават декларации, така и кръгът на декларираните обстоятелства.
 
От друга страна, се предвижда функцията по отнемане на незаконно придобито имущество да се използва не само като противодействие на организираната престъпност, а и като механизъм за борба с корупцията, гласят други от намеренията на авторите на законопроекта. Предвижда се още членовете на настоящата Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество да довършат мандата на си в новата Комисия за противодействие с корупцията.
 
От правосъдното министерство очакват с приемането на проекта на Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество ще се постигнат следните положителни обществени резултати: условия за изграждане на ефективна система за борбата с организираната престъпност, незаконно придобитото имущество, както и противодействие и превенция на корупцията.
 
Гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията или задълженията си честно и почтено при спазване на Конституцията и законите на страната и в интерес на гражданите и обществото, механизмите за борба с корупцията ще засягат лица, заемащи висши държавни длъжности, но и на по-ниско ниво в държавната, а и в местната администрации; ще се отговори на очакванията на обществото за защита на интересите и възстановяване на справедливостта чрез предотвратяване и ограничаване на възможностите за незаконно придобиване на имущество и разпореждането с него.
 
Публикувана е и структурата на проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. От него се разбира, че две глави са посветени на подаването на сигнали за нарушения и корупция, както и за защитата на подаващия сигналите. Министърът на правосъдието вече обяви, че анонимни сигнали няма да се разглеждат.
 
БТА