Борис Велчев разпореди арести и бързо разследване за насаждане на етническа омраза
Борис Велчев разпореди арести и бързо разследване за насаждане на етническа омраза / Sofia Photo Agency, архив

За всеки сигнал, публикация или публична изява, с които се насажда етническа и религиозна омраза, веднага да се образуват разследвания, като тези преписки да са приоритет и да се водят в най-кратни срокове. Такова указание е изпратил главният прокурор Борис Велчев до ръководителите на прокуратурите в страната по повод възникналото напрежение след събитията в Катуница.

В документа главният прокурор разпорежда да бъде разследван незабавно всеки сигнал от граждани, държавни органи и неправителствени организации за насаждане на етническа и религиозна омраза. Такива поводи могат да бъдат и публикации или изказвания в медиите или социалните мрежи в интернет. В документа, за който беше съобщено от прокуратурата, се посочва още, че „при наличие на достатъчно данни за извършени престъпления, компетентните прокуратури следва незабавно да започват разследване, а ако данните се нуждаят от допълване - да възлагат предварителни проверки в кратки срокове и във всички случаи да изискват резултатите от тях за преценка от прокурора", се казва в документа.

Главният прокурор Борис Велчев разпорежда още образуваните по подобни сигнали наказателни производства и предварителни проверки да се смятат за приоритетни и произнасянето по тях да става в най-кратки срокове. В документа се уточнява още, че компетентните органи на МВР, осъществяващи охраната на масови мероприятия, трябва да използват незабавно и в пълния си обем правомощията по закон, като арестуват всеки, извършил подобно деяние.

Насаждането чрез слово, печат и средства за масова информация на етническа и религиозна омраза, подбуждането и проповядване на вражда и упражняването на насилие срещу отделни граждани или групи на етнически принцип въз основа на белези като раса, религия, етническа принадлежност съставляват престъпление по Наказателния кодекс, посочват още от прокуратурата.

Какво предвижда Наказателният кодекс:

Чл. 162. (1) Който чрез слово, печат или други средства за масова информация, чрез електронни информационни системи или по друг начин проповядва или подбужда към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, народност или етническа принадлежност, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(2) Който употреби насилие срещу другиго или повреди имота му поради неговата раса, народност, етническа принадлежност, религия или политически убеждения, се наказва с лишаване от свобода от една до четири години и с глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(3) Който образува или ръководи организация или група, която си поставя за цел извършването на деяния по ал. 1 и 2 или системно допуска извършването на такива деяния, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева, както и с обществено порицание.

(4) Който членува в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до три години и с обществено порицание.

Чл. 163. (1) Лицата, които участвуват в тълпа, събрана за нападение на групи от населението, отделни граждани или техни имоти във връзка с националната, етническата или расовата им принадлежност се наказват:

1) подбудителите и предводителите - с лишаване от свобода до пет години;

2) всички други - с лишаване от свобода до една година или с пробация.

(2) Ако тълпата или някои от участниците са въоръжени, наказанието е:

1) за подбудителите и предводителите - лишаване от свобода от една до шест години;

2) за всички други - лишаване от свобода до три години.

(3) Ако е извършено нападение и от него е последвала тежка телесна повреда или смърт, подбудителите и предводителите се наказват с лишаване от свобода от три до петнадесет години, а всички останали - с лишаване от свобода до пет години, когато не подлежат на по-тежко наказание.