/ iStock/Getty Images
Пет мобилни станции за качеството на атмосферния въздух към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) следят денонощно за превишения на нормите на замърсяване на въздуха в Димитровград след пуска на Топлоелектрическата централа (ТЕЦ) "Марица 3", съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Хасково. 

Мобилните станции са разположени в различни точки на града. Те ще бъдат наблюдавани 24 часа от експерти, поясниха от РИОСВ. В случай че бъде отчетено още едно превишение на средночасовите стойности на серен диоксид от 350 микрограма на кубик, операторът на "ТЕЦ Марица 3" е заявил с писмо до екоинспекцията, че производствената дейност ще бъде прекратена и дружеството ще пристъпи към извършване на ремонтни дейности.

От страна на РИОСВ е създадена организация за денонощен мониторинг на нивата на серен диоксид в атмосферния въздух, извършва се емисионен контрол и на площадката на централата. На място експерти проверяват по график изпълнението на условията на издаденото комплексно разрешително. Контролът е 24-часов както в работните дни от седмицата, така и през почивните.

ТЕЦ "Марица 3" вече на два пъти тази година бе спирана с принудителна административна мярка от РИОСВ. Последно такава мярка със срок на действие 48 часа бе наложена на 11 септември след поредното многократно превишение на средночасовите норми на серен диоксид.    
БТА