Ресорната комисия в НС одобри Фонд Сигурност на електроенергийната система
Ресорната комисия в НС одобри Фонд Сигурност на електроенергийната система / снимка: БГНЕС

Комисията по енергетика прие окончателно на второ четене промени в Закона за енергетиката, чрез които се създава Фонд "Сигурност на електроенергийната система", предаде БГНЕС.

Фондът ще има за цел стабилизиране на сектора чрез редуциране на текущия дефицит в Националната електрическа компания. Той ще се финансира, като производителите на ток правят вноски в него в размер на 5% от ежемесечните си приходи от продадената енергия без ДДС. Компенсирането на недостига на обществения доставчик за покриване на разходите със средства от фонда ще се извършва ежемесечно.

Фондът ще се ръководи от седем души, като председателят ще се назначава от министъра на енергетиката. Членове на управителния съвет на фонда ще бъдат по двама представители на Министерство на енергетиката и Министерството на финансите, един представител на Министерство на околната среда и водите и двама представители на производителите на електрическа енергия. Вноски във фонда в размер 5% ще правят ежемесечно производителите на електрическа енергия от приходите от продадената електрическа енергия и търговците, които внасят електрическа енергия за вътрешния пазар, от приходите от внесената електрическа енергия.

С поправките се променя и понятието "средногодишна продължителност на работата" с "нетното специфично производство на електрическа енергия". Това създава според вносителите условия по преференциални цени да бъдат изкупувани само количествата ток, за които съответните ВЕИ-та имат договори за преференциални цени. По този начин се цели да се редуцират разходите на обществения доставчик и да се осигурят предпоставки за невъзможност за завишаване на нормата на възвращаемост в сравнение със заложената в определените преференциални цени. Измененията предвиждат количествата ток, надхвърлящи договорените, да бъдат изкупувани от обществения доставчик по цена за излишък на балансиращия пазар.

Регламентира се и начинът, по който резултатите от проверките на Агенцията за държавна финансова инспекция да намерят отражение в преференциалните цени. Дават се правомощия на КЕВР да анализира докладите на АДФИ и да определи индивидуални цени за съответния производител на ток от ВЕИ. С друга поправка се преодолява двойното подпомагане на производителите на ток от ВЕИ, които са изградили централата си с европейски средства, но не са обявили това и то не е отразено в ценообразуването.

Поредните промени в Закона за енергетиката бяха уговорени на среща при премиера Бойко Борисов, в която участваха министри, депутати, синдикати и работодатели. Промените ще влязат за окончателно гласуване в пленарна зала в сряда, като идеята на вносителите е те да бъдат обнародвани в Държавен вестник още в край на седмицата, за да могат да бъдат отразени в решението на КЕВР за новия ценови период в края на месеца.

Източник: БГНЕС