Брикел няма да получи допълнителни квоти
Брикел няма да получи допълнителни квоти / снимка, архив: Sofia Photo Agency

Брикел няма да получи допълнителното количеството квоти, чрез които трябваше да продължи работата си през зимата. Това съобщават от МОСВ, като решението е взето днес на заседание на междуведомствената работна група за разпределение на квоти от резерв „Нови участници” в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове. Причината е, че според експертите в групата няма основания ТЕЦ Брикел да получи допълнителни квоти, тъй като инсталацията не отговаря на изискванията

за „Нов участник” в Европейската схема за търговия с емисии. Заради това, че ТЕЦ Брикел продължава да работи след изчерпване на разрешените 20 000 часа, се очаква централата да има недостиг от квоти за 2010 г., съобщават още от ведомството. Част от този недостиг ще бъде компенсиран чрез квотите на инсталацията, които тя ще получи

за 2011 г., полагащи й се при отчетеното ограничение на работните часове, но те няма да са достатъчни. Разликата обаче трябва да бъде закупена със средства от собственика на централата Христо Ковачки.

Ако това не стане на оператора се налагат имуществени санкции в размер на 200 лв./тон въглероден диоксид, заключват от екоминистерството.

Отпускане на квоти от резерв „Нови участници” е единственият механизъм за допълнително предоставяне на квоти след одобрението на Националния план за разпределение на квоти за периода 2008 – 2012 г. от Европейската комисия. Корекции във вече одобреното разпределение не могат да бъдат правени, а искането на Брикел не може да бъде отнесено към категорията „Нови участници” в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.

Чрез Националния план за разпределение на квоти за периода 2008 – 2012 г. ТЕЦ Брикел получава безплатно количество квоти на база на верифицираните си емисии през 2008 г. В процеса на разпределение на квоти е отчетено ограничението за работа на инсталацията в рамките на 20 000 часа в съответствие с Комплексното разрешително и Разрешителното за парникови газове на оператора. Този подход на разпределение на квоти е приложен към всички инсталации в Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове.