/ ThinkStock/Getty Images
През третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1117 лв. и намалява спрямо второто тримесечие на 2018 г. с 0.7 на сто, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 5.6 на сто, и "Административни и спомагателни дейности" и "Образование" - по 2.5 на сто. Спрямо същия период на предходната година средната заплата през третото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.2 на сто, а в частния - със 7.3 на сто.

Средната брутна месечна работна заплата за юли е 1120 лв., за август - 1095 лв., и за септември - 1135 лева.

Идея на НАП: Имейл с размера на декларираната им заплатата да получават новоназначените

През третото тримесечие на 2018 г. средната заплата нараства със 7.7 на сто спрямо третото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - с 13.4 на сто, "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 12 на сто, и "Образование" - с 10.2 на сто.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2018 г. са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения" - 2661 лева, "Финансови и застрахователни дейности" - 1815 лева, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1804 лева. Най-нископлатени са били наетите в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 707 лева, "Други дейности" - 788 лева, "Административни и спомагателни дейности" - 881 лева.

Калкулатор изчислява колко губим, ако не се осигуряваме на реалния си доход

Наетите по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 36.9 хил., или с 1.6 на сто, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 14.8 на сто. Най-голямо увеличение на наетите е регистрирано в дейност "Строителство" - с 1.9 на сто и "Образование" - с 1.6 на сто.

В края на септември 2018 г. в сравнение с края на септември 2017 г. наетите по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 6.9 хил., или с 0.3 на сто. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности "Строителство" - със 7 хил.
БТА