документи
документи / dariknews.archive
Проекти на обща стойност 8 331 835 лева ще изпълняват малки и средни фирми, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и институции, след като Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), изработена от МИГ - Лом (Местна инициативна група) и Община Лом, бе одобрена за финансиране от Държавен фонд „Земеделие“и Министерството на земеделието и храните.

До два месеца предстои да бъдат обявени и процедурите за изпълнение на проектите, които ще се реализират през следващите две години.
 
„Най-доброто в този съвместен проект на гражданския сектор, бизнеса и Община Лом е, че той дава възможност на фирмите, на неправителствени организации, на  земеделски производители, на образователни и културни институции на територията на цялата община, да проявят икономическа активност и да реализират своите идеи“ – каза кметът Пенка Пенкова.
 
Финансирането от 8 331 835 лв. се осигурява от шест оперативни програми.  Само по програмата „Развитие на селските райони“ (ПРСР) финансовият ресурс за земеделски производители, микро фирми, както и за изграждането на инфраструктура на територията на община Лом, е в размер на 2 933 700 лв.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) могат да бъдат усвоени от местните малки и средни предприятия 1 955 800 лв. По Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) могат да кандидатстват проекти  за младежка заетост и  социални услуги на обща стойност 1 486 408 лв. 977 915 лв. пък са осигурени за образователни проекти и за интеграция на уязвими и малцинствени групи по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

Стратегията на МИГ-Лом предвижда и 195 580 лв. за мярката „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природното наследство и бит на територията на община Лом“.
 
Местната инициативна група МИГ-Лом бе учредена през 2017 г. от представители на местния бизнес, земеделски производители, неправителствени организации, училища, читалища и Община Лом. МИГ-Лом е независимо и доброволно сдружение на юридически и физически лица, което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Сдружението, съвместно с Община Лом, изработи Стратегия за Водено от общностите местно развитие и спечели финансиране за проекти в размер на 8,3 млн. лв.
 
За учредяването на МИГ-Лом, изработването на Стратегия за водено от общностите местно развитие (ВОМР) и провеждането на информационни срещи и обучения през 2017 г. Община Лом изпълни проект, финансиран с 57 054 лв. от Програмата за развитие на селските райони.