/ Община Враца
Арт-терапия, музикотерапия, психологическа и логопедична подкрепа са част от дейностите, включени в проекта „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“. На представянето на новия социален проект присъства кметът Калин Каменов, който поздрави ръководителя Ралица Мусова и пожела устойчивост и надграждане.

В проекта ще бъдат обхванати 36 деца и  младежи до 29 г., настанени в резидентни социални услуги - Центрове за настаняване от семеен тип и Преходно жилище във Враца. Бенефициент по проекта е Сдружение „Алианс Балкани“, с партньор Община Враца. Общата стойност е 142 714 лв., от които 21 407 лв. е Национално финансиране и 121 306 лв. от Европейски социален фонд. Периодът на проекта е 01.06.2018 г. – 01.10.2020 г.

Целта на разработката е да допринесе за напредъка на деинституционализацията и социалното приобщаване на децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца. Чрез програми и местни инициативи ще се даде възможност за подкрепа на тяхното личностно развитие, умения за самостоятелност, учене и работа.

Представянето на проекта.
Община Враца


В рамките на проекта ще се използват арт-дейности за приобщаване на деца и младежи, настанени в Центровете за настаняване от семеен тип - ЦНСТ. Ще бъде изготвена програмата за компенсиране на двигателните трудности, включваща активна кинезитерапия, изпълнявана с помощта на специализирано оборудване – „Клетка на Роше“, разположено в ЦНСТ 2 и ЦНСТ 3.

Изплатиха над 800 хил.лв. забавени заплати

Децата и младежите, настанени в Преходно жилище ще получат психологическо консултиране, ще участват в обучителни сесии за личностно развитие, курсове за дигитална компетентност и подготовка за държавен зрелостен изпит по български език и литература. Предвидено е и организиране на инициативи за социално приобщаване, в областта на изкуството, културата и спорта.