Определен е концесионерът на Летище Горна Оряховица
Определен е концесионерът на Летище Горна Оряховица / снимка: Пресцентър - Община Горна Оряховица


Консорциум „Гражданско летище Горна Оряховица” е определен за концесионер на летище Горна Оряховица, става ясно от проекта за решение на Министерския съвет, адресиран до кмета на Общината инж. Добромир Добрев и до всички заинтересувани страни. Определеният концесионер е бил единственият участник в процедурата за предоставяне на концесия. Предстои проектът за решение да бъде гласуван на заседание на Министерски съвет. Определен е двумесечен срок, от влизане в сила на Решението на Министерския съвет, за сключване на концесионния договор.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор; да осъществи контрол по изпълнението на контракта; да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му; да представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на договора.

Срокът за концесията е 35 години. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на договора до изтичане на 48 месеца, през които не дължи концесионно плащане. След изтичане на гратисния период концесионерът ще извършва годишно  плащане, в размер на по-голямата от следните две суми: 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на Обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лв. без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията.