Варненският квартал Аспарухово след наводнението, станало през юни 2014
Варненският квартал Аспарухово след наводнението, станало през юни 2014 / Дарик Варна, архив
Водно бедствие тук може да възникне след интензивен валеж, се отчита в проект за Програма за намаляване на риска при бедствия на община Варна
От опита на проявилите се през последните години наводнения на територията на община Варна се установява, че прилаганите досега дейности за намаляване на риска от възникването на наводнения са недостатъчни и често прилагани след събитията. Това се посочва в проект за Програма за намаляване на риска при бедствия на община Варна, качен на сайта на ведомството.

Експерт предупреждава: Следващото наводнение може да е в „Максуда”

Посочените недостатъци се обуславят от невъзможността за цялостно предвиждане и отчитане на възможните причини и реакцията за недопускането им. От това следва да се премине към политика на цялостно управление на риска от наводнения в условията на „съвместно съществуване” с тях, пише в проектодокумента.
 
Наводненията на територията на община Варна обикновено са поройни, не са свързани с наличието на речна мрежа и могат да възникнат след интензивен валеж, независимо от състоянието на водния режим в нея. Особено опасни са поройните наводнения за града и районите, където водонепропускливите, улични и тротоарни настилки създават условия за формиране на потоци с голяма скорост на водата, бърза концентрация и почти никакви загуби от инфилтрация в почвата. Подобен ефект се получава и в дерeта, с голям наклон на дъното и скатовете, където бързата концентрация на оттичащите се води от водосборните райони е в състояние да породи катастрофални водни потоци с много малка трайност, но висока разрушителна сила.
 
Намаляването на риска от наводнения се осъществява преди всичко чрез изграждане на хидротехнически съоръжения, добро устройствено планиране на територията и не на последно място - повишаване на готовността за предотвратяване или намаляване на негативните последици от наводнения чрез превантивни мерки, обучение на населението, адекватна подготовка, планиране на спасителни дейности и др. Необходимо е и редовно почистване на коритата на деретата и каналите и поддържането им в условия на осигуряване проводимостта на водите.
 
Според проектопрограмата, освен на опасност от наводнения, територията на България и в частност на област Варна е изложена и на още няколко вида опасности:
- Сеизмична опасност;
- Опасност от замърсяване след ядрена или радиационна авария;
- Опасност от свлачища и ерозия на морския бряг;
- Опасност от горски пожари;
 - Опасност от неблагоприятни метеорологични явления (силен вятър, градушка, обилни снеговалежи, снежни бури, заледяване и екстремни температури);
- Опасност от биологично заразяване (развитие на епизоотични пандемии);
- Опасност от промишлени аварии и аварии при превоз на опасни вещества, материали и отпадъци.

 
Сред оперативните цели и мероприятия за намаляване на риска при бедствия са създаване на ефективен механизъм за координация, взаимодействие и улесняване на потока от информация между общинската и районни администрации и всички заинтересовани институции, в това число и НПО, разработване на система за ранно предупреждение и събиране на данни за бедствията, създаване на самостоятелно действащо доброволно формирование, като елемент от Единната спасителна система, провеждане на учения и тренировки и др.