/ Областен информационен център-Варна
Сградата на Службата за пожарна безопасност в Провадия бе обновена с финансиране по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. Бенефициент по проекта „Подобряване на  енергийната ефективност на сградата на Районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Провадия“ е общината.

Той е с общ бюджет в размер на 148 393 лв. Стартирал е на 8 юни 2018-та и приключва на 4 февруари тази година, съобщиха от Областния информационен център-Варна. С европейско финансиране са извършени дейности за подобряване на енергийната ефективност на сградата.

Въведени са енергоспестяващи мерки 0 подмяна на дограма, топлоизолиране на външни стени и покрив, повишаване ефективността на котелната и вътрешна отоплителни инсталации, изграждане на соларна система за битова гореща вода, повишаване ефективността на осветителната система.

Към настоящия момент са извършени всички строително-монтажни дейности, предвидени по проекта. Те водят до намаляване на енергопотреблението с 54,8%. Изпълнени са и мерки, свързани с подобряването на достъпа за лица с увреждания.

Пожарната в Провадия пести ток след реализирането на европроект
Областен информационен център-Варна

Сградата на Районната служба за пожарна безопасност и защита на населението в Провадия е масивно двуетажно здание от 1946 г., което впоследствие е разширено с едноетажна пристройка. От въвеждането в експлоатация се ползва за пожарната служба. Във функционално отношение представлява сграда със смесено предназначение за административно-битови нужди и гараж за противопожарна техника.

Пожарната в Провадия пести ток след реализирането на европроект
Областен информационен център-Варна

Преди извършването на предвидените в проекта стоително-ремонтни дейности в сградата не е имало изградено топлозахранване от външен източник. Съществувала е локална отоплителна инсталация, а за електричеството е ползвана мрежа с ниско напрежение.