2100 варненци на опашка за общински жилища
2100 варненци на опашка за общински жилища / Дарик Варна, архив

Чакащите за наемане на общински жилища са близо два пъти повече от общинските апартаменти, отдавани под наем. Най-много чакащи има във „Владиславово". В същото време в "Одесос" кандидатите са два пъти по-малко от наличните общински апартаменти, установи проверка на Дарик.

Към днешна дата във Фонд „Наематели" има 1275 общински жилища, съобщи Луиза Каспарян, началник на общински отдел „Социални дейности и жилищна политика". Най-много общински апартаменти се отдават под наем във „Владиславово" (572) и „Младост"(380). Сравнително по-малко има в „Приморски" (115), „Одесос" (113) и „Аспарухово" (95).

Кандидатите за общинско жилище са 2101, разкри още Каспарян. Прави впечатление, че в „Аспарухово" и „Владиславово" има с пъти повече желаещи да се нанесат в общинско жилище, в сравнение с наличните апартаменти. В същото време в централния район „Одесос" кандидатите са почти два пъти по-малко от наличните жилища.

Управлението на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди се осъществява от кмета на района по местонахождението им. В отделните райони се водят и картотеки с кандидатите за настаняване. Ето и броят на чакащите за общинско жилище според районните картотеки:

„Владиславово"  1111
„Младост"           427
„Аспарухово"       300
„Приморски"        194
„Одесос"              69

Там, където има повече общински апартаменти, са повече и хората, които не плащат наемите си. Това показва анализ, представен тази седмица от районните кметства на заседание на общинската Комисията по социални дейности и жилищна политика. Данните сочат още, че в общинските жилища са настанени хора с нисък социален статус, трайно безработни и със здравословни проблеми, които трудно поемат дори наеми от порядъка на 20 - 60 лв. Анализът бе поискан във връзка с изработването на общо становище за реакция при искания за опрощаване на задълженията.

Според общинската Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища, настаняването под наем е за срок от три години и става със заповед на кмета на района, в който се намира жилището.

Право да кандидатстват и да бъдат настанени в общински жилища имат нуждаещи се от жилище български граждани и техните семейства/домакинства, на които поне един член е български гражданин. Другите условия, на които кандидатите трябва да отговарят, е да не притежават жилище, вила или идеални части от имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване върху такива имоти на територията на общината, поземлени имоти в курортните зони и комплекси и във вилните зони към тях, както и земи до 10 км. от морската брегова ивица. Не трябва да са соственици на кабинети, офиси, ателиета, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност и други нежилищни имоти или идеални части от посочените имоти.

Друго задължително изискване към кандидатите е през последните 5 години да не са прехвърляли споменатите имоти на други лица, освен ако не са прекратили съсобственост или са направили дарение в полза на държавата или общината. Освен това кандидатите и членовете на техните семейства имат постоянен адрес на територията на Община Варна повече от 5 години без прекъсване.

Ползването на общинско жилище гражданите запазват при заемане на изборна длъжност в друго населено място, с решение на Министерския съвет временно са на работа извън общината или в чужбина и дори при влизане в затвора.

Според наредбата не се допуска пренаемане на общински жилища. Наематели на общинско жилище могат да бъдат изгонени, ако не си плащат наема или консумативните разноски за повече от 6 месеца, ако системно нарушават добрите нрави във входа, не са добри стопани на жилището или го ползват не по предназначение.