Серен диоксид над нормите е измерен в Гълъбово
Серен диоксид над нормите е измерен в Гълъбово / Dariknews.bg, архив

Автоматичната измервателна станция за контрол на въздуха в град Гълъбово регистрира превишение на алармения праг по показател серен диоксид. Концентрации, превишаващи средночасовата норма от 350 микрограма на кубичен метър са отчетени в 20, 21 и 22 часа снощи и са съответно 2.0 , 1.7 и 4.4 пъти допустимата норма.

Източник на замърсяването със серен диоксид в град Гълъбово са топлоелектрическите централи в комплекс „Мини Марица Изток". На операторите са издадени предписания за предприемане на незабавни мерки за увеличаване степента на сероочистване и намаляване на мощностите с цел ограничаване на емисиите на серен диоксид в атмосферния въздух.

В 23:00 часа нивата на серен диоксид са под регламентираната средночасова норма в резултат на предприетите действия от операторите на топлоелектрическите централи.

Всички останали пунктове за контрол на качеството на атмосферния въздух в област Стара Загора от Националната система за мониторинг не отчитат превишения на нормите по контролираните показатели за същия период и към сутрешните часове на днешния ден.