Отново набират младежи за работа в държавната администрация
Отново набират младежи за работа в държавната администрация / DarikNews.bg, архив

Започва приемът на документи на младежи за работа в държавната администрация по програма „Старт на кариерата"

В програмата могат да бъдат включени младежи до 29 годишна възраст, завършили висше образование (дипломирани), регистрирани в Дирекция "Бюро по труда" като безработни или трудово заети, без трудов стаж по придобитата специалност.

Условие за участие е притежаваното образование и квалификация на кандидатите да съответстват на заявените работни места, които могат да бъдат в централните ведомства (министерства и второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити), областите и общински администрации. Те се обявяват с процедура за кандидатстване, утвърдена от Министъра на труда и социалната политика.

Списъците с работни места могат да бъдат намерени в електронната страница на Агенция по заетостта /www.az.government.bg/, рубриката «Актуално» или във всяко бюро по труда.

До 30 септември, включително кандидатите могат да подават в дирекциите "Бюро по труда" по регистрация комплект документи със Заявление за участие по програмата, в което посочват ведомствата, за които кандидатстват и съответните работни места. Всяко лице може да кандидатства едновременно за три работни места, но само за едно работно място при един работодател по Програмата. Документите се подават лично.

До 17 октомври „Агенцията по заетостта" публикува на интернет-страницата си, а дирекциите "Бюро по труда" - на информационните си табла, списък на кандидатите по работни места. Лицата, подали документи за участие по програмата, следва да се информират за графика на интервютата от интернет-страницата на Агенцията по заетостта или от информационните табла в дирекции "Бюро по труда" до 28 октомври, а интервютата с работодател - от 29 октомври до 11 ноември.