Община Казанлък получи финансиране по два проекта от ПУДООС

Чиста околна среда 2019
Чиста околна среда 2019 / Община Казанлък
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) публикува списък на проекти, одобрени за финансиране в рамките на Национална Кампания „Чиста околна среда 2019 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“.
Финансиране от ПУДООС получават 2 проекта от община Казанлък: 
  • Проект „Парк „Кулата“ - място за отдих и игри - Етап 1, гр. Казанлък“ на Община Казанлък, на стойност 9 971,90 лв.;
  • Проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък“ на ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък, на стойност 5 000 лв.

Чиста околна среда 2019
Община Казанлък


Проект „Парк „Кулата“ - място за отдих и игри - Етап 1, гр. Казанлък“ на Община Казанлък има за цел да подобри физическата и жизнената среда в Казанлък. В рамките на проекта ще се създаде зона за отдих и игри с площ от 646 кв. м. в имот при граници: север и юг – ул. „Емануил Манолов“, запад – ул. „Братя Бъкстон“, а на изток – ул. „Тюлбенска“ в гр. Казанлък.

 Проектът ще се изпълни с активното участие и доброволния труд на гражданите, живеещи в съседните къщи и жилищни блокове, млади хора, членове на младежки и НПО организации - общо 112 човека. Дейностите, които ще бъдат реализирани са: почистване на терена, терасиране, заравняване, залесяване, обособяване на алеи и поставяне на паркова мебел.
 
По проект „Занималня на открито от ДГ № 3 „Теменуга“, гр. Казанлък“ ще се изгради кът на площ от 300 кв. м. в двора на детската градина, в който ще се провеждат от учители и деца различни дейности, игри и експерименти в пряк контакт с природата. Занималнята на открито ще е под формата на кът с маси, пейки, работна дъска, кошчета за разделно събиране на отпадъци, участъци за опитно поле за отглеждане на зеленчуци и билки, както и кът за игра, с катерушки и пързалки. У децата ще се възпитава екологично отношение към околната среда и опазването й чрез представянето по интересен и полезен начин на достъпна информация за живата и неживата природа, която ни заобикаля, както и различни идеи за включването на темите в ежедневната педагогическа работа.

Чиста околна среда 2019
Община Казанлък


Целта на кампанията „Чиста околна среда 2019 г.“ е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда.