Стара Загора съд
Стара Загора съд / DarikNews.bg, архив
Красимир Георгиев бе избран единодушно от Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за втори мандат административен ръководител – председател на Окръжен съд – Стара Загора.
 
Георгиев има над 23 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия. С решение на ВСС той е назначен за председател на съда, а към момента изпълнява функциите „административен ръководител“. Кандидатурата му за втори управленски мандат е подкрепена от Общото събрание на съдиите в Окръжен съд – Стара Загора.
 
Съдия Георгиев посочи, че мотивацията му да кандидатства за втори мандат се обуславя от натрупания административен опит, увереността в своя потенциал да се справя с предизвикателствата и желанието да запази колегиалната атмосфера в съда.
 
Набелязаните от него приоритетни цели са свързани със запазване и надграждане на постигнатите резултати в съда, който е сред най-големите и натоварени съдилища. Той акцентира на бързото и качествено правосъдие, разглеждането на делата в разумни срокове и запазване на доброто управление и организация на работа в съда и съдебния окръг; развитие на кадровия потенциал и повишаване квалификацията на съдиите и съдебните служители; осигуряване на публичност, прозрачност и на оптимален достъп до правосъдие, законосъобразно и ефективно изразходване на финансовите средства, активно управление на материалната база и провеждане на отворена към обществото медийна политика.
 
За тяхното постигане са планирани мерки като извършване на инвентаризация на делата по отношение на продължителността на тяхното разглеждане и изясняване на причините за това; ежемесечен контрол на сроковете за изготвяне на съдебни актове, анализ на програмните продукти за управление на делата в съдилищата в съдебния окръг и тяхното уеднаквяване; провеждане на общи събрания на съдиите, а при необходимост и с участието на съдиите от съдебния окръг, с цел обсъждане на спорни въпроси и други.