25 са сключените договори за лични асистенти
25 са сключените договори за лични асистенти / Dariknews.bg, архив

До 25 октомври са приети и обработени 4100 заявления - декларация за отпускане на безплатна едногодишна винетка за 2016г., раздадени са 4075. Отказана е безплатна едногодишна винетка на 25 лица, информират от Дирекция „Социално подпомагане".
Подадени молби за включване в Националната програма „Асистенти на хора с увреждания са 29. Сключени са 25 трудови договори за лични асистенти.

Лични асистенти могат да бъдат безработни лица, подпомагани по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане или отговарящи на условията за отпускане на този вид помощ и полагащи постоянни грижи за хора с увреждания нуждаещи се от чужда помощ в ежедневието си, ако отговарят и на следните условия:
- Да са членове на семейството или роднини по възходяща или низходяща линия до втора степен, по съребрена линия до втора степен, роднини по сватовство до втора степен или съжителстващи лица по смисъла на т.2, параграф 1 от Допълнителната разпоредба на ЗСП или от семейство на роднини и близки - дете с трайно увреждане, настанено в това семейство по реда на чл.26 от ЗЗД
- Да живеят в едно и също населено място с това на лицето, за което полагат грижи
- Да не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Лицата, нуждаещи се от постоянни грижи, трябва да отговарят на следните изисквания:
- Да са лица с 90 и над 90 на сто трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
- Да са деца до 18-годишна възраст с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ;
- Да са деца или лица, изведени от специализирана институция за деца или лица с увреждания

Лицата могат да бъдат включени в дейност "Личен асистент", ако отговарят на следните условия:

- Месечния доход на член от семейството да не надвишава линията на бедност, определена с Постановление на Министерски съвет.
- Да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество.
- Да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите , когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания
- Да не са прехвърляли жилищен, вилен ,селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната 1 година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД за съответния период.
- Да са в състояние, при което не могат да се самообслужват; да не ползват целодневно социални услуги на друго основание.