Утвърдиха програма за читалищната дейност в Стралджа

Утвърдиха програма за читалищната дейност в Стралджа
Утвърдиха програма за читалищната дейност в Стралджа / сн. общински пресцентър Стралджа

Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Стралджа за 2010 г. утвърдиха съветниците на своето февруарско заседание, съобщи общинският пресцентър.   

В изпълнение Закона за народните читалища, общинския културен план и читалищните планове  и на база на програмата 22-те читалища на територията на общината с обща численост на субсидираните бройки 29  ще поддържат развитието на добрите традиции, ще провеждат или ще участват в културни прояви. Основните направления и приоритетни задачи са ориентирани към развитие и обогатяване на културния живот в общината и задоволяване потребностите на гражданите  като на преден план отново са дейностите: библиотечна, любителско художествено творчество, организиране на културни прояви, празници и годишнини, участие на фестивали и конкурси, работа по проекти , подобряване капацитета на читалищните служители.       

Осигурената държавна субсидия за годината , разпределена по читалища е 186 093 лв. Всички читалища са оземлени с по 50 дка земеделска земя, която отдават под наем. Проблемите, които на този етап се открояват и влияят негативно върху читалищната дейност са свързани с негативните демографски промени, влиянието на компютъра и телевизията, ограничените финансови възможности за обновяване на библиотечния фонд и развитие на богата читалищна дейност. В програмата се отчита още недостатъчната квалификация на местните кадри , необходимостта от въвеждане на  информационни технологии в тази сфера, липсата на новаторство и предприемчивост.