Приеха Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол
Приеха Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол / Дарик Сливен, Архив

Областната стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 година прие на заседание Областният съвет за развитие в Ямбол.

През 2010 г. за първи път е осъществен процес на областно планиране и разработена Стратегия за развитие на социалните услуги в област Ямбол за 2011 г. - 2015 г.
През 2015 г. започна процесът на областно планиране на социалните услуги за следващия петгодишен период 2016 - 2020 г. Със заповед на областния управител бе сформирана Областна работна група за координация и разработване на Областна стратегия за новия период. В процеса на планиране участие взеха представители на всяка община на територията на областта, Регионална дирекция за социално подпомагане, Регионален инспекторат по образованието, Регионална здравна инспекция, Дирекция „Бюро по труда"-Ямбол и Елхово, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.

Стратегията за развитие на социалните услуги цели да се създадат условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в неравностойно положение и с риск от социално изключване чрез предоставянето на достъпни, разнообразни и качествени социални услуги и грижа

Четири са приоритетните направления в Областната стратегия:
Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолацията;
Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа;
Развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени и ефективни социални услуги;

Развитие на междусекторни и междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги. Планирани са социални услуги за всички рискови групи на територията на областта и са описани достъпа до тези услуги и връзката между тях. Планирани са мерки и дейности в свързаните сектори: здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура, които имат важно значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.
Като всяка стратегия и тази Областната стратегия за развитие на социалните услуги има План за действие, който включва: управление и координация на изпълнението на стратегията; система за мониторинг и оценка; етапи на изпълнението.