Нов договор подписа община Болярово с образователното министерство

Нов договор подписа община Болярово с образователното министерство
Нов договор подписа община Болярово с образователното министерство / Дарик Сливен, Архив

Подписан е договор по нов одобрен проект между община Болярово и Министерство на образованието и науката бе подписан . Проектът е по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Наименованието му е „Децата на Болярово - успешна интеграция в образователната система и подобряване на учебната среда в общината". Бенефициент е община Болярово, партньори: ЦГД „Здравец" и филиали и НЧ „Възраждане - 1912 г." Общата стойност е 134 607.36 лв. с ДДС, а срокът на изпълнение - 36 месеца.

Дейностите са насочени към създаване на условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и маргинализираните обществени групи, да получат успешна професионална, социална и личностна реализация. Проектът предвижда дейности по осигуряване на пълноценен достъп на децата от бедните ромски и български семейства до предучилищна подготовка и възпитание, чрез работа с психолог и логопед.

Предвидена е и работа с детски учители и преподаватели с цел повишаване на квалификацията на педагозите от общината за работа в мултикултурна среда, като в същото време се преодоляват негативните обществени нагласи, основани на етнически произход. Включени са и информационни и обучителни срещи с родители.