Семинар „Европейски пари за българското село" тече днес в Търговище

Семинар „Европейски пари за българското село тече днес в Търговище
Семинар „Европейски пари за българското село тече днес в Търговище / Диляна Стойчева

При много голям интерес, днес в Търговище се провежда среща-дискусия със земеделските производители от областта по информационната кампания на Министерството на земеделието и храните, разясняваща Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. Основната тема е „Европейски пари за българското село".

Експерти от Министерството - Диана Трифонова, д-р Златка Възелова , Теофана Иванова и експерти от службата за съвети в земеделието ще разяснят през целия дан възможностите, които дава Програмата за развитие на селските райони. Сутринта Диана Трифонова постави акцент върху усвояване на гарантираните бюджети по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства". Застъпени бяха подробно критериите за допустимост при кандидатстване с проекти. Посочен бе размерът на помощта – от 40% до 60%, като бе подчертано, че се допускат допълнителни 10% за инвестиции по нитратната директива. Таванът, който може да ползва един производител, е 1 500 000 евро – за един или няколко проекта.

Представена бе информация във връзка с изпълняване на бизнес плановете на вече одобрени кандидати по мярка 112 за млади фермери, на потенциални бенефициенти по мярка 142 „Създаване на организации на производители". Засегнати бяха мярка 214 „Агроекологични плащания" и мярка 213 „Плащания за Натура 2000 за земеделски земи", както и с други актуални въпроси по мерките от Програмата.