ЦЕНОВО
ЦЕНОВО / netinfo
Работна среща за обмяна на опит проведоха специалисти от Центровете за обществена подкрепа от Ценово и . След сърдечното посрещане домакините от Ценово представиха презентация на дейностите, в които са ангажирани децата със специални потребности.

В Центъра в Ценово се предлагат 12 услуги, свързани с превенция на насилието и отпадане от училище, помощ и подкрепа на деца в риск и на разведени родители, популяризиране и обучение на приемни семейства, социална интеграция и реинтеграция, придобиване на умения за самостоятелен живот.

Ползватели на услугите са повече от 20 деца на възраст от 0 до 18 години, а предлаганите дейности от Центъра са абсолютно безплатни. Капацитетът на центъра в Две могили е за два пъти по-голям брой на ползватели. Специалистите от двата центъра обсъдиха и общите случаи, по които работят.

Колективите са ангажирани съвместно по пет дела. Една от характерните черти в действията на ЦОП в Ценово е екипността при разрешаване на проблемните ситуации. Изключително добро впечатление направиха дейностите при ангажирането на децата със специални потребности в двете ателиета – по готварство и цветна градина. Гостите се запознаха и с организацията в Дневния център за пълнолетни с увреждания.