Корупционните практики във висшето образование и тяхната превенция дискутираха в Русенския университет
Корупционните практики във висшето образование и тяхната превенция дискутираха в Русенския университет / снимка: Русенски университет

Специализиран курс „Корупция и висше образование“ проведоха с академичните ръководители на всички нива и с администрацията в Русенския университет. В курса са включени 151 преподаватели и служители, които освен лекция темата имаха и практическо обучение в 5 дискусионни групи. Лекцията изнесе доц. д-р Васил Гуляшки от Института за развитие и иновации на образованието и науката (ИРИОН).

Изключително широк спектър от регистрирани случаи на корупционни практики, публикувани в медиите или установени чрез целеви проучвания от края на 90-те години на 20-ти век до днес, бяха представени пред академичната аудитория. Основните причини безспорно се коренят в ценностната система на личността и обществото, защото ценностите могат да бъдат възпиращ фактор, а тяхната деградация или липса - да стимулира корупцията. Сред най-обичайните форми в системата на висшето образование са подкупите, продажбата на семестриални заверки, изпити, разработки на курсови и дипломни работи, дори на дипломи за завършено висше образование. Беше дискутирано упражняването на властов натиск за купуване на авторски учебници срещу право на явяване на изпит, корупционни форми при подбор на студентите за обучение в чужбина по програма Еразъм, нерегламентираното приемане на студенти и докторанти, станалото скандално известно корупционно финансиране на изследователски проекти по Националния фонд „Научни изследвания“ в периода 2008-2010 г.

В дискусиите, последвали изнесената лекция, акцентът беше поставен върху превантивното ограничаване на възможностите за практикуване на корупционни действия. Според преподавателите това изисква разширяване на информираността както сред самите тях, така и сред студентите и администрацията, за да се генерира нетърпимост към корупционните прояви във всичките им форми. Университетът ще обсъди допълнителни клаузи във вътрешната си нормативна база, за да ограничи възможностите за корупция в учебната, административната и научната сфера.   

Обучението се организира в рамките на проекта „Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност“, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“. По този проект академичната общност на висшето училище проведе обучения по Етика и етични стандарти във висшите училища и Комуникативни компетентности и компетенции на преподавателите във