Кметът на Исперих: Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях

Кметът на Исперих: „Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях“
Кметът на Исперих: „Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях“
Премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях – съобщи кметът на община Исперих Бейсим Руфад пред Дарик-Разград в интервю на тема „Образование”.
В първия учебен ден 2102 ученици прекрачиха праговете на училищата в община Исперих и 753 деца – тези на детските градини. През новата учебна година на територията на общината функционират 14 детски градини – 4 в града и 10 по селата, 7 основни училища – две от които в града, 1 профилирана и 1 професионална гимназия – разказа още г-н Руфад. В училищата се наблюдава намаляване на броя на учениците спрямо предходната учебна година, когато са били 2204, докато в детските градини броят на децата се е увеличил спрямо 2017/2018 учебна година. Има сформирани две нови групи – една яслена и една градинска – информира още кметът на Исперих Бейсим Руфад.
Ето цялото интервю с г-н Руфад:
Г-н Руфад, през януари 2018 година Вие, след Решение на Общински съвет-Исперих, отменихте таксите в детските градини. Мислите ли, че именно това е причината за увеличението на броя на децата в тях?
Смятам, че това е едно облекчение за родителите с оглед на демографската криза в региона и ниските доходи, които получават. А да посещават учебно заведение е от изключително значение за децата, имайки предвид, че голяма част от тях са деца билингви и българският език за тях не е майчин. Ходейки на детска градина, те започват да го усвояват от най-ранна възраст. Така вероятността да изгубят интерес към учебния материал впоследствие намалява. Изключително щастлив съм, че решението да бъдат премахнати таксите в детските градини, което беше и мое предизборно обещание, вече дава резултат. Например в детската градина в село Китанчево, което е населявано предимно от хора от уязвими групи, от тази учебна година вече има разкрита втора група. Това е голямо постижение, като се има предвид обстоятелството, че през изминалите години броят на децата там беше толкова нисък, че се налагаше дофинансиране от страна на общинския бюджет. Това е категорично доказателство, че премахването на таксите в детските градини допринесе за увеличаване броя на децата в тях.
А какво е състоянието на сградния фонд на образователните институции в общината?
Сградният фонд на образователните институции е в добро състояние, където е имало необходимост, са осъществени ремонтни дейности преди началото на новата учебна година. Някъде средствата са заделени от делегираните бюджети на институциите, а в детските градини по селата, които са на неделегиран бюджет, ремонтите са осъществени с общинско финансиране.
Как е организиран училищният транспорт в общината?
През летните месеци, след мотивирано искане от моя страна и съдействие от страна на областния управител Гюнай Хюсмен, Министерството на образованието и науката ни предостави нов училищен автобус. След решение на Общински съвет-Исперих той бе предоставен на ОУ„Христо Ботев“ – с. Лудогорци.
Относно организирането на транспорта – общината е делегирала правото на директорите на средищните училища да организират транспорта на децата и учениците. Двете гимназии имат сключени договори с външни изпълнители за извозването на всички пътуващи ученици от VIII до XII клас. Община Исперих вече подготви транспортните схеми за собствения и специализиран превоз на училищата и към настоящия момент нямаме никакви проблеми с извозването на децата. Стриктно изпълняваме задълженията си за осигуряване на безплатен превоз на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.

С какви нови моменти започна новата учебна година?
От тази учебна година имаме допълнителни средства за образователните институции, в които има съсредоточаване на деца и ученици от уязвими групи. За дванадесет от нашите детски градини и училища има предвидено финансиране. Идеята е с тези деца и родители да се работи допълнително и да се предотврати рискът от отпадането им от системата на образованието. В началото на учебната година проведохме съвещание с директорите на детските градини и взехме решение да се назначи педагог, който ще провежда допълнителни занимания с децата – драматизации на приказки, организиране на празници по различни поводи и др., с цел да се повиши интересът към детската градина и тя да стане още по-привлекателно и желано място за тях. В някои от училищата директорите си назначиха образователни медиатори и помощници на учителя, в други пък ще осигурят провеждане на допълнителни часове по български език. Надяваме се всички тези мерки да доведат до едно по-ангажирано отношение от страна на родителите, както и до промяна в нагласата на самите деца и ученици към образованието.
За първи път с децата от детските градинив общината ще работи психолог. Важно е да има такъв специалист точно там, защото през първите седем години от живота си те формират своите ценности, нагласи, характер и навици. За нас е важно всяко едно дете да бъде прието в училищната среда, да се чувства значимо и ценено, без значение на неговия социален статус, способности или етнос. От най-ранна детска възраст е редно да се работи по превенция на агресията и насилието. Образователната среда е динамична и променяща се и от всички нас – институции, учители и родители зависи бъдещето на децата ни. Ние трябва да направим всичко по силите си, за да растат те свободомислещи, да могат да взимат решения и да понасят отговорност.

Г-н Руфад, как се справя община Исперих с преждевременно напусналите образователната система деца и ученици? И в този ред на мисли, колко екипа за обхват са сформирани на територията на общината по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и как работят те?
На територията на общината има сформирани 7 екипа за обхват по Механизма за съвместна работа на институциите. Служителите изпълняват стриктно възложените им задължения – ходят на обходи, подготвят протоколи, набелязват мерки. Оказва се обаче, че една голяма част от децата и учениците, които не посещават образователни заведения, са извън страната заедно със семействата си. За тях нямаме информация дали посещават или не детски градини и училища. В Общинска администрация постъпват писма от директори за преместили се в чужбина деца и ученици, както и за завърнали се такива. Семействата отиват на гурбет за по няколко месеца, после се завръщат обратно, децата се откъсват от училищната среда и проблемите им се задълбочават. Много е важно самите родители да разберат, че образованието е приоритет. Ще санкционираме всички родители, които не изпълняват задълженията, които имат по закон, а именно – да осигуряват редовното присъствие на децата си в училище.
Експертите в общината, както и директорите на образователните институции, работят по различни проекти. Целта на всички тях е да осигурят на нашите деца равен достъп до качествено образование, съизмеримо с това в големите градове, а също и да се сведе до минимум процентът на преждевременно напусналите образователната система деца.

Бихте ли ни казали по какви проекти, касаещи образователната система, се работи в момента, г-н Руфад?
И през новата учебна година продължават дейностите в седем училища в общината по проект, който е финансиран по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“. Освен финансирането на меките мерки, които включват различни клубове по интереси, екскурзии, пикници, наемане на специалисти, които да работят с целевите групи по проекта, училищата получиха оборудване, техника, спортни облекла и пособия.
Основно училище „В. Априлов“ в гр. Исперих и ДГ „Радост“ в с. Подайва участваха в националната кампания „За чиста околна среда – 2018“ и спечелиха финансиране, с което предстои да си закупят съоръжения за игри на открито и спортни уреди.
Успешно приключи изпълнението на проект, финансиран по ОП „Региони в растеж“ в ПГ по СС „Хан Аспарух“, по който община Исперих беше бенефициент и пряко отговорна за управлението му. В училището се направи основен ремонт и модернизация на сградата, беше изградена и спортна площадка.
Четири детски градини, а също и училището в с. Подайва, в което има подготвителна група, спечелиха проект по Национална програма „Развитие на системата на предучилищното образование“, целта на който е да се повиши качеството на предучилищното образование чрез внедряването на допълнителни модули по български език и активното включване на родителите в образователния процес, за да се осигури равен старт за всяко дете преди постъпването му в първи клас.

Г-н Руфад, след толкова дълг разговор за образованието, позволете ми да попитам за финал, стимулира ли местната власт най-добрите преподаватели и ръководители на учебни заведения?
Вече трета поредна година на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост - се номинират и награждават с почетния знак на града изявени учители и дейци на културата за приноса им в развитието на образователния и културния живот в общината. С този акт се стремим да популяризираме и признаем труда на учителите и техния огромен положителен принос в живота на всички нас, гражданите на община Исперих.