/ iStock/Getty Images
Екоексперти са установили отклонения от индивидуалните емисионни ограничения в разрешителното за заустване на "Водоснабдяване Дунав" ЕООД в Разград, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Пробовземането е извършено през втората половина на август, като част от контрола, свързан с установяването на източника на неприятни миризми по сигнали на граждани.

Кал вместо вода тече от чешмите в кубратско село (ВИДЕО)

Пробите са изследвани по общо 13 показателя.
Отклонения са установени по показателите: анионактивни детергенти, неразтворени вещества, химична потребност от кислород, биохимична потребност от кислород за пет денонощия, общ фосфор и общ азот.

За констатираните нарушения на ВиК-оператора на Разград ще бъде наложена текуща месечна санкция. По-рано на дружеството са съставени два акта - за неподдържана в техническа и експлоатационна изправност на станцията и нерегламентирано заустване в река Бели Лом.

Успоредно с пробите на градската пречиствателна станция, контролни водни проби са взети и от заустването на отпадъчни води на "АДМ-Разград" ЕАД.

Предприятието има сключен договор за приемане и пречистване на производствените води в станцията. Установени са отклонения по един показател. "АДМ-Разград" ЕАД е дружество с издадено комплексно разрешително.

През август е извършена проверка за спазване на условията в разрешителния документ. Съставен е акт за констатирано нарушение на Закона за управление на отпадъците. През септември от заустването на дружеството са взети нови контролни проби, които към момента се анализират. Резултатите се очакват до седмица.
БТА