Екоинспекцията завиши 73 пъти глоба, наложена „Биовет-клон Разград“
Екоинспекцията завиши 73 пъти глоба, наложена „Биовет-клон Разград“ / netinfo

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе отмени минимална глоба на „Биовет-клон Разград“ и разпореди нова – над 73 пъти по-висока – съобщиха от екоинспекцията. Санкцията е за констатирано превишаване на индивидуалните емисионни ограничения, определени в комплексното разрешително на дружеството и е свързана с нарушаване на Закона за водите, първоначалната й стойност е била 155 лева, а новата – 11 382 лева.

Това не е глоба, свързана с жалбите за миризмите над Разград – уточниха от РИОСВ.

Във връзка със сигналите от граждани на гр. Разград са системно обгазяване на квартал „Лудогорие” с неприятни миризми през месец септември от Мобилна лаборатория на РЛ – Плевен към ИАОС е извършен контрол на качеството на въздуха в посочения квартал и на територията на на Градската пречиствателна станция в Разград и Пречиствателната станция на „Биовет” АД – клон Разград. Резултатите са отчели превишения на максимално еднократната норма по показател сероводород, като превишенията са констатирани само през нощните часове. Заключенията са, че източникът на миризмите е районът на пречиствателните станции, но не е от нормалната експлоатация на съоръженията. Поради съмнения за депониране и последващо запръстяване на опасни отпадъци на територията на ПСОВ на „Биовет” АД – клон Разград, са уведомени ОД на МВР – Разград и община Разград. След датата на последната проверка в Разград – 19.09.2016 г. в РИОСВ-Русе не са постъпвали жалби/сигнали на жители на гр. Разград.

Още по един сигнал, свързан с „Биовет“ са работили през септември екоинспекторите. На 17.09.2016г., във връзка с постъпил сигнал за изтичане на цветни води в района на квартал „Абритус“,  гр. Разград е извършена проверка на „Биовет“ АД – клон Разград. Взети са проби отпадъчни води /смесен поток охлаждащи и дъждовни/ от заустващ колектор в река Бели Лом. В изпълнение на дадените предписания, операторът е представил писменни обяснения в РИОСВ - Русе, свързани с аварийно изпускане на производствени води в дъждовната канализация и за предприетите коригиращи действия. На взетите проби отпадъчни води е извършен физикохимичен анализ от Регионална лаборатория – Русе. Съгласно Протоколите от изпитване, резултатите отговорят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в Комплексното разрешително, издадено на дружеството.

През миналия месец експертите на РИОСВ-Русе са извършили  83 проверки на 62 обекта от контролираната територия – областите Русе, Разград и Силистра. От тях 33 са планови и 50 извънредни. В рамките на осъществения контрол са дадени 54 предписания за отстраняване на  нарушения на екологичното законодателство от контролираните обекти и са съставени  4 акта за административни нарушения .

От директора на РИОСВ са издадени 4  наказателни постановления, с които на нарушителите са наложени санкции и глоби в общ размер на 519 000 лв.

Общо събраните суми от РИОСВ-Русе по наложени глоби и санкции са 45 368,29 лв. и по еднократни и текущи санкции - 45 753,19 лв. От получените суми  36 602,55 лв. са разпределени и преведени на общините, на чиято територия се намират санкционираните обекти. Общините, получили най - големи приходи от наложени санкции са Ситово с 23 451,00 лв., следвана от  Дулово - 10 675, 00 лв. и  Разград с 1 773,00  лв.