Такса смет влиза на сесия в ловешкия общински съвет
Такса смет влиза на сесия в ловешкия общински съвет / archive.dariknews

Постоянните комисии на ловешкия общински съвет ще проведат заседанията си на 9, 10 и 11 декември. Сред по-важните точки на проектодневния им ред са изменения и допълнения на две наредби - за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, определящи размера на такса битови отпадъци за 2014 г., и за местните данъци, касаещи промяната в данъците върху недвижимите имоти и върху превозните средства за следващата година.

Във фокуса на вниманието им са две програми - за развитие на читалищните дейности през 2014 г. и за младежки дейности в община Ловеч за периода 2014-2020 г. с плана за изпълнението й за догодина. Ще бъдат обсъдени още вътрешни компенсирани промени в разпределението на средства с източник целева субсидия за капиталови разходи, две предложения за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд за устройване на пчелини в с. Радювене, предложение за даване на предварително съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлен имот, публична общинска собственост, във връзка с образувано ново речно корито в имот в с. Йоглав, резултат от продължителни валежи и високо пълноводие на река Осъм.

Сред точките в проектодневния ред са още доклади за дейността и проблемите на селата Смочан и Сливек и отчет за дейността на кварталния съвет в ж. к. „Младост".