Две презентации показа РИОСВ-Плевен за Деня на околната среда
Две презентации показа РИОСВ-Плевен за Деня на околната среда / riosv-pleven

С презентация „Животно в беда, защитени видове" започна Денят на отворените врати в РИОСВ - Плевен. На нея присъстваха ученици от Професионалната гимназия по електротехника и химични технологии „Проф. Асен Златарев" в Плевен.

Младежите се запознаха с изискванията на Закона за биологичното разнообразие и с Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES) по отношение на защитените видове животни. Те разбраха кои видове животни са защитени, кои - бедстващи, какво да направим, когато намерим животно в безпомощно състояние, към кои правителствени или неправителствени организации да се обърнем, когато намерим бедстващ индивид, кога намесата на човека не е необходима или е дори опасна.

Втората презентация запозна гостите на екоинспекцията с последно обявените защитени зони на територията на РИОСВ - Плевен - „Седларката BG0000591" (землището на с. Ракита, общ. Червен бряг) и „Пещера Лястовицата" BG0000269 (землището на с. Гложене, общ. Тетевен).

Двете зони са обявени със заповеди на министъра на околната среда и водите през 2015 г., като са определени за опазване на природни местообитания и на дивата флора и фауна, включена в списъка на защитените зони, приети с Решение № 122/2007 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 21/2007 г.).