Декларации за родителско облекчение до 30 април
Декларации за родителско облекчение до 30 април / netinfo
От 1 януари тази година до момента 350 родители са поискали данъчни облекчения за деца от Териториалната дирекция на НАП в Кърджали, съобщи директорът на приходната администрация – г-жа Елван Гюркаш. За същият период миналата година подадените декларации от родители в териториалната дирекция са били 3661 бр. Намаленият брой на приетите формуляри за облагане на доходите през тази година се дължи най-вече на възможността, която имаха родителите до края на 2007 г. да ползват данъчното облекчение за деца чрез работодателя си.

При декларирането на получените през 2007 г. доходи размерът на данъчното облекчение, което може да ползва единият родител за ненавършило пълнолетие дете е 420 лв. При две деца данъчната основа се намалява с 840 лв., а при три - с 1260 лв. Облекчението може да се ползва от родител, попечител, настойник, близък, приемен родител на непълнолетни деца, при условие че децата не са дадени за отглеждане в специализирано заведение. Родителите, които миналата година са получавали доходи по граждански договори, трябва да подадат декларацията за ползване на облекчението до 30 април. Тези, които са работили единствено по трудови правоотношения, но са пропуснали да се възползват от семейното подоходно облагане чрез работодателя си в края на 2007 година, също могат да го направят сега чрез Националната агенция за приходи. Семейното подоходно облагане тази година се ползва за последен път, допълни още г-жа Елван Гюркаш.

До средата на март по интернет са подадени над 15 декларации за облагане на доходите на физическите лица, като се очаква до края на кампанията техния брой да расне значително. „Това е така, защото от тази година е предвидена отстъпка от 5 % от данъка за довнасяне по декларацията на гражданите, които я подадат по електронен път.”, коментира директорът на приходната администрация. Декларацията за облагане на доходите на физическите лица се подава до 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и данъкът за довнасяне.

Декларациите могат да се подават по пощата с обратна разписка, по Интернет с електронен подпис, в офисите на НАП, както и на място в 414 пощенски станции в цялата страна където служителите на „Български пощи” издават входящ номер на документа. Списък на пощенските станции, които приемат декларации се намира в Интернет- страницата на НАП – www.nap.bg.

Най-лесният и достъпен начин за плащането на всички данъци и осигурителни вноски е по Интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в системата ePay и в интернет страницата на приходната администрация.

Списъкът на кодовете за видове плащане, както и номерата на банковите сметки на териториалните дирекции на НАП също могат да бъдат намерени в интернет страницата на агенцията – www.nap.bg.

Директорът на ТД на НАП – Кърджали г-жа Елван Гюркаш напомни, че в края на тази седмица изтича срокът за подаването на данъчни декларации от юридическите лица по Закона за корпоративното подоходно облагане. Важно да се знае е, че декларация подават и дружествата, които не са имали дейност през 2007 г.

Всички клиенти на НАП, които подадат своите декларации и годишния си финансов отчет чрез интернет, ползват отстъпка от 1% от дължимия корпоративен данък, но не повече от 1000 лв.