/ netinfo
ВСУ „Черноризец Храбър“-Кюстендил приема документи за кандидатстване за бакалаври и магистри за учебната 2018/2019 г.

ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
netinfo

Обучението се провежда на две нива. През първите две години се придобива фундаментална подготовка в областта на управлението, в т.ч. управлението на бизнес организации. Върху тази база от знания и умения се пристъпва към следващия етап на обучение (в трети и четвърти курс), в който се предлага набор от специализиращи дисциплини, конкретизиращи спецификата на управлението на организациите според избрания профил за специализация в специалността.

Специалности степен Бакалавър:

Мениджмънт на туризма“
„Международен бизнес мениджмънт“
„Агромениджмънт – НОВА“
„Съдебна администрация“
„Държавна и териториална администрация“
„Международен публичен и бизнес мениджмънт“ (Р,З) BG
Форма на обучението – дистанционна; продължителност 4 години
Специалности степен Магистър
Лидерство в глобална среда (Р,З) BG/ENG/RU
Европейска администрация и мениджмънт (З,Д) BG/RU
Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС (З) BG
Администрация и право (З) BG
Управление на международни бизнес проекти (Р,З,Д) BG/ENG
Мениджмънт и психология (З) BG
Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса (Р,З) BG
Връзки с обществеността и брандинг в управлението на бизнеса и духовната сфера (Р,З) BG
Административно управление на миграционни процеси – НОВА (З) BG
Бизнес администрация в туризма – НОВА (З) BG
Бизнес администрация и мениджмънт с китайски език – НОВА (Р) BG
Мениджмънт на круизния туризъм (З) BG/ENG
Управление на образованието (З) BG
Форма на обучението – дистанционна; продължителност
– 2 семестъра – за „бакалаври“/“магистри“, завършили професионално направление „Администрация и управление“;
– 3 семестъра – за завършили други направления

ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
netinfo

Студентите на Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" могат да се  включат към програмите за допълващо и надграждащо обучение по
-  6 месечни стажове на трудов договор
- "Еразъм+";
- програмите за платено стажуване в български и партньорски немски организации;
- платени и безплатни /с ваучери/ езикови курсове по Английски; Немски; Руски; Испански; Италиански и др. езици
- платени и безплатни /с ваучери/ допълнителни обучения по професии: Оперативен счетоводител; Графичен дизайнер; Икономист информатик и други
- много други европейски програми

ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
netinfo

Ръководството на висшето учебно заведение е отворено към всички ефективни инициативи, свързани с обучението на млади хора. Предвижда се участието им в различни програми за академичен обмен, учебни практики и в Програмата за професионално развитие на студентите.

Студенти на ВСУ ежегодно участват в: летен стаж в Брюксел  /централните европейски институции на Брюксел/Женева/, където като част от обучението в Брюксел посещават в следните институции:  Комитет на Регионите;  Постоянно представителство на България; Европейски парламент; Съвет на ЕС, Съвет на Министрите; Европейска комисия.

ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
netinfo

Международна лятна школа в Македония, на брега на Охридското езеро Програмата е насочена към бъдещите икономисти и мениджъри. Лятната школа е съвместна организация на Международен Славянски Университет Г. Р. Державин от Македония и Тамбовски Държавен Университет от Русия, който поемат и основна част от финансирането на мероприятието.
 

ВСУ Черноризец Храбър в Кюстендил
netinfo


Във ВСУ „Черноризец Храбър" се обучават студенти от Р. Македония, Сърбия и други балкански страни. Дейността на учебния център дава възможност за привличане на млади хора, създаване на контакти на различни нива и осъществяване на транснационални инициативи.

Прием на документи и организация на дистанционно обучение: Кюстендил, ул. "Добруджа" 2 А, ет.2, стая 206. За допълнителна информация-тел.:0887/35-97.30; 0888/18-16-61, ул. "Добруджа" 2 А

Инвестирайте в бъдещето си! Обучавайте се в Кюстендил!