съд темида
съд темида / Дарик, архив
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи съдия Мирослав Начев на заеманата преди избора му за „административен ръководител-председател“ на Окръжен съд - Кюстендил длъжност „съдия“ в окръжния съд, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ.

Решението на съдийската колегия е във връзка с депозирана молба от Мирослав Начев за преназначаването му на длъжност „съдия“ и избора на съдия Пенка Братанова за „административен ръководител-председател“ на Окръжен съд – Кюстендил.