Търг за магазин и маси на пазара в Кюстендил
Търг за магазин и маси на пазара в Кюстендил / Дарик радио,архив

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински терени и помещения е обявен на 19.12.2016 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на Община Кюстендил. Обектите са следните:
1.Помещение за магазин за продажба на хранителни, плодове и зеленчуци и други стоки /№13/, находящо се в сграда с идентификатор 41112.503.1129.5, с адрес: гр.Кюстендил на площад "Първи май", състоящо се от 23,00 м2 търговска площ с начална тръжна цена от 7,40 лева/м2 на месец без ДДС.
2.Сектор №2 - търговци с регистрирани фирми за продажба на плодове и зеленчуци - за отдаване под наем на 1/един/брой преместваеми съоръжения /маса/ с номер №6 съгласно схема, за продажба на плодове и зеленчуци, находяща се в УПИ VІІІ, кв.257, ул. "Харковска" по плана на гр. Кюстендил - 3,70 м2 площ на масата и 0,81м2. складова, с начална тръжна цена 25,00 лева/м2 за търговска площ на месец без ДДС.
Цената за складова и помощна площ за обект №2 е 35% от цената за търговска площ.
Достигнатите на публичния търг цени подлежат на облагане с ДДС.
За целта да се назначи комисия съгласно чл. 78, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, която да организира и проведе търга, като с настоящата заповед утвърждавам тръжните документи.
При неявяване на кандидати, да се проведе повторен търг на 27.12.2016 година от 10,00 часа в залата на втория етаж в сградата на община Кюстендил при същите условия.