Административен съд Кюстендил
Административен съд Кюстендил / Дарик- Кюстендил
 
 С 44 повече са делата заведени от лишени от свобода в  сравнение със същият период на миналата година, отчете председателят на Административен съд Кюстендил  Иван Демиревски.
„За трета поредна година продължава тенденцията за увеличение на делата, натовареността е реална.Изпратили сме искане до председателят на ВАС , при разпределение на съдебната карта да ни се върне шестата щатна бройка, която 2014 г. с пенсионирането на съдия Борисова ни бе отнета“, коментира съдия Демиревски.
 Налице е устойчива тенденция на значителното увеличаване на исковите производства по глава единадесета по АПК.  Освен исковете с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, с които е сезиран съдът от лица, изтърпяващи наказания в пенитенциарни заведения – основно в затвора в гр.Бобов дол, с измененията  на  ЗИНЗС, обн. в  ДВ бр.13/2017г., в сила от 07.02.2017г.,  се създаде специален правен режим за обезщетяване на вредите, причинени на лишени от свобода и задържани под стража, от специализираните органи по изпълнение на наказанията в резултат на нарушения на забраната за изтезания, на жестоко, нечовешко и унизително отношение.  
Предявените искове в преобладаващата си част са срещу ГД ”Изпълнение на наказанията” към Министерство на правосъдието и се претендира присъждане на обезщетение за неимуществени вреди, причинени от актове, действия и бездействия на затворническата администрация. Особеност на исковете са  оплакванията за дискриминационно отношение във връзка със  защитените признаци по Закона за защита от дискриминация, обосноваващи искане за установяване на дискриминация и за присъждане на обезщетения за вреди, които  ищците предявяват заедно с претенциите  за  обезщетение на вреди  по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ, респ. по чл.284 от ЗИНЗС