Последен ден за хората с увреждания да поискат да гласуват вкъщи

Последен ден за хората с увреждания да поискат да гласуват вкъщи
Последен ден за хората с увреждания да поискат да гласуват вкъщи / Дарик- Кюстендил,архив

Срокът, в който граждани с трайни увреждания, удостоверени с документ от ТЕЛК (НЕЛК), могат да подадат заявления за гласуване в домовете си с подвижна урна изтича днес. Заявленията са по образец - Приложение № 24 от изборните книжа и се подават до общинската администрация. Образци и повече информация - www.cik.bg.

Приложение № 24

ДО КМЕТА НА ОБЩИНА/РАЙОН/КМЕТСТВО
....................................................................
ОБЛАСТ ......................................................

ЗАЯВЛЕНИЕ
за гласуване с подвижна избирателна урна
(по чл. 176, ал. 1 от Изборния кодекс)

от ....................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН .........................., лична карта/зелен паспорт за гражданите по § 9а от ПЗР на ЗБЛД, № ......................., изд. на ........................................... от .............................., постоянен адрес .............................................................................................,
настоящ адрес  ...............................................................................................................

        Желая да упражня правото си на глас в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. с подвижна избирателна урна.
        Прилагам копие от документ № ...................., на ТЕЛК/НЕЛК ..................................................................................................................
       Съгласен/а съм личните ми данни да бъдат обработвани във връзка с изборите за народни представители на 12 май 2013 г.

Дата ................... 2013 г.
Подпис:
***************************************************************************

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или електронна форма, информират от РИК- Кюстендил.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 53, ал. 1 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

На територията на всяка община се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия, при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.