Кюстендил
Кюстендил

Отчетът на Бюджета за 2018 г. бе представен от зам.-кметът Надя Каратова на проведено обществено обсъждане.

На него присъстваха изцяло представители на общинска администрация, като нямаше граждани. Бюджетът през 2018 г. е бил 40 958 000 лв. Общо приходите по бюджета заедно с преходния остатък от предходната година са 42 645 000 лв. От тях над 29 000 000 лв. е подкрепа от страна на държавата.
 
Собствените приходи са в размер на 10 768 000 лв., като данъчните приходи са 39 % от тях.
„Данъците от превозните средства и данъка от недвижимите имоти са с по- високи стойности от предходната година. През последните 10 години наблюдаваме ръст с от 6 до 10 %”, заяви зам.- кметът Надя Каратова.
Неданъчните приходи през 2018 г. са били в рамките на 6 561 000 лв. Има известен ръст в приходите от собственост, но това довежда до по- голям корпоративен данък, който внася общината на държамата.
„Тук се наблюдава драстъчно намаление на събраните средства от такси за детските градини и социалните услуги. Това се дължи на някои облекчения”, допълни Каратова.
В края на година общината има преходен остатък от 3 835 000 лв.
 
През миналата година разходите на община Кюстендил са били на стойност 38 485 000 лв. Най- съществен ръст с над 70 % има в направени разходи на дофинансиране на делегирани от държавата дейности. Те са главно с инвестиционен характер.
Прави впечатление, че размера на трудовите разходи се е покачил с 2 600 000 лв., което се дължи заради ръста на минималната работна заплата.
Капиталовите разходи са били на стойност 1 786 000 лв., като те почти изцяло са фенансирани с преходни остатъци от предишата година.
 
През финансовата 2018 г. Община Кюстендил е направила плащания по главници,лихви,такси, комисионни и други, в общ размер на 1 537 000 лв.

В началото на 2018 г. общинският дълг е бил 7 906 000 лв., като той се формира от Облигационния заем и кредити към фонд ФЛАГ. Към края на 2018 г. общинският дълг е в размер на 10 520 000 лв. Той се е формирал от Облигационния заем е 6 880 000 лв, останалите средства са по фонд ФЛАГ.
 

При тази структура на собствените приходи оптималната сума, която може да събира общината всяка година са около 10 000 000 лв.
„Възможността на общината да генерира повече от 11 000 000 собствени приходи е никаква. Капацитетът на нашата община да генерира собствени приходи е изчерпан и ще трябва да очакваме сериозна подкрепа от държавата, за да поддържаме основните си  политики по отношение на разходите”, каза още зам.-кметът.