/ netinfo
Кметът Петър Паунов  открива процедура за издаване на разрешително за водовземане от Сондаж БУ и Сондаж № 5 на находище “Кюстендил”, изключителна държавна собственост - № 39 от Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, предоставено безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години на Oбщина Кюстендил с Решение № 75 от 25.02.2011 г. на министъра на околната среда и водите.

Минералната вода ще бъде използвана за „други” цели (профилактика), съгласно Тарифа за определяне размера на таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Кюстендил, приета с Решение № 70/17.02.2012 г. на Общински съвет Кюстендил в обект: Kъща за гости със сауна, топило за минерална вода и навес барбекю, с местонахождение ул. „Цар Симеон Iви” № 27.

При направената оценка е установено че предвиденото водовземане няма да засегне други вече разрешени водовземания.
Проектни параметри на исканото водовземането:

Средноденонощен дебит: до 0,03 л/сек;

Годишен обем на черпене: до 1029,6 куб. м/год.;

Период на черпене: 365 дни годишно

Условия, при които ще се разреши водовземането:

1. Титулярът на разрешителното да измерва добитите водни обеми и да заплаща годишна такса за водовземане за разрешените водни количества.

2. Да спазва и да не нарушава параметрите на водовземането (количества, цел и режим) и охранителния режим на находището и водоизточника.

3. Да поддържа в изправност разходомерното устройство през целия срок на действие на разрешителното.

4. Да извършва мониторинг на минералната вода.

5. Експлоатационното водно ниво на Сондаж БУ и Сондаж № 5 да не се снижава под котата на самоизлива +518,20 м.

Писмени възражения и предложения от заинтересованите лица могат да се депозират в 14-дневен срок от обявяването в деловодството на Община Кюстендил пл. Велбъжд № 1.