Деца от Детска градина "Май", посетиха парк Рила в гр. Дупница
Деца от Детска градина "Май", посетиха парк Рила в гр. Дупница / Боряна Илиева
Намаления с 2,6% на децата записани в детските градини в област Кюстендил, отчита националната статистика. През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 3.1 хил. деца. В сравнение с учебната 2014/2015 година децата намаляват с 15.7%. Към 1.12.2018 г. в областта функционират 19 самостоятелни детски градини с директор. От тях 17 детски градини са в градовете на областта, а 2 - в селата.

Броят на местата в детските градини в област Кюстендил е 3.6 хил., като на 100 деца се падат 116 места. За страната като цяло на 100 деца се падат 107 места. 

Обхватът на децата в това образователно ниво в областта, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2018/2019 година е 81.3%, или с 0.2 процентни пункта повече спрямо учебната 2017/2018 година.

Средният брой деца в една детска градина за областта е 163, като за селата е значително по-голям - 229, а за градовете - 155. Детските групи са 130, от които 121 са целодневни и 9 - полудневни. Една група се формира средно от 24 деца, съответно - 24 в градовете и 21 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини е 272, от които 255 са детски учители. В сравнение с предходната учебна година общият брой на педагогическия персонал намалява със 7 души, или с 2.5%. Преобладаващата част от този персонал е на възраст от 40 до 59 г. - 67.6%, а с придобити образователно-квалификационни степени „бакалавър” или „магистър” са 94.1% от педагозите. 
Дарик- Кюстендил