14 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини функционират на територията на областта

Кюстендил 
Кюстендил  / Дарик радио,архив
14 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 452 места в тях функционират в област Кюстендил към 31.12.2018 г., показват данни на НСИ- Кюстендил. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 21, или с 4.4%.
В градовете детските ясли са 12 с 410 места, а в селата - 2 с 42 места.
В областта към 31.12.2018 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 128 деца, а яслените групи към ДГ - с 282 места, като са посещавани от 245 деца.

В края на 2018 г. обхватът на децата, отглеждани в детски ясли в областта, е 14.7% (при средно за страната - 16.6%), като в сравнение с предходната година се увеличава с 1.3 процентни пункта. Обхватът на децата на двегодишна възраст е 39.0%, а на децата на една година - 4.3%.
Разпределението на децата, отглеждани в детски ясли, по възраст през 2018 г. се запазва без изменения спрямо предходните години. В областта най-голям е относителният дял на децата на 2-годишна възраст - 88.8%, следван от дела на децата на 1 година - 9.9%. На 3 и повече години са 5 деца, или 1.3% Няма деца, отглеждани в детски ясли на възраст до 1 година. Към 31.12.2018 г. по основно трудово правоотношение в детските ясли работят 103 медицински и други специалисти, които отглеждат, възпитават и обучават децата. Медицинските специалисти по здравни грижи са 60, като 96.7% от тях са медицински  сестри (58) Немедицинският персонал, който се грижи за обслужването на децата в детските ясли, е 43 души.