1 634 безработни са включени в програми за заетост и обучение
1 634 безработни са включени в програми за заетост и обучение / netinfo
2 места са разкрити по 4 нови проекта одобрени в рамките на проект „Гаранционен фонд за микрокредитиране”. Конкултираните по т.нар. царски кредити са 97 лица.

Най- голяма заетост осигурява Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”, в която са включени 1232 безработни лица. 223 безработни работят по програмата „Асистенти на хора с увреждания”.

По данни на Дирекция Регионална служба по заетостта в Хасково 91 работят по програмата „Помощ за пенсиониране”. 35 безработни лица са наети по проект, финансиран от програма „Красива България” в Свиленград.

4 безработни лица са работили по Националан програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания.