/ netinfo

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2018 г. е 1 008 лв., за ноември - 1 056 лв., и за декември - 1 029 лева.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата e 1 031 лв. и нараства спрямо третото тримесечие на 2018 г. с 5.0%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 15.3%, „Образование“ - с 13.9%, „Други дейности“ - с 6.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ - с 6.5% и „Строителство“- с 5.8%.

38 400 са наетите по трудово и служебно правоотношение лица в област Габрово

 През четвъртото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата нараства със 7.2% спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“, и „Транспорт, складиране и пощи“.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през четвъртото тримесечие на 2018 г. са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 2 369 лева;
„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1 205 лев;
„Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 202 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
 
„Административни и спомагателни дейности“ - 536 лева;
· „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 644 лева;
 „Култура, спорт и развлечения“ - 712 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства със 7.1%, а в частния - със  7.3%.