Община Севлиево спечели проект за обучение на учители
Община Севлиево спечели проект за обучение на учители / netinfo
Проектът “Иновативни педагогически подходи и подпомагащи практики за образователна и социална адаптация на деца, за които българският език не е майчин” на Община Севлиево е одобрен от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства към МОН. В конкурса участваха общи 439 проектни предложения, от които финансиране получиха 83 проекта на обща стойност 1000000 лв. Сумата, която ще получи по проекта Община Севлиево е 23 533 лв.

Проектът предвижда да подобри педагогическата подготовка на учителите, работещи в детските градини и началната степен в училищата на Община Севлиево като организира обучение по иновативни педагогически подходи и подпомагащи практики за работа с деца, за които българският език не е майчин. Ще бъдат обхванати представители на всички 15 детски градини и 11 училища в Общината като се даде предимство на учители, в чиито класове има най-голям брой деца, за които българският език не е майчин.

За 5 училища с най-голям брой деца - билингви ще бъдат закупени и инсталирани в компютърните кабинети мултимедийни образователни пакети „Играчки–закачки” . Пакетът е специално създаден за работа с деца с проблеми в обучението и представлява цялостна концепция за отработване на езикови дефицити.

Работата на обучените учители в техните класове с образователните продукти ще бъде проследена през втория срок на учебната 2007-2008 г. и прогресът на децата ще бъде оценен от учителите и от експертите по проекта. За нуждите на мониторинга и оценката на прогреса ще бъде закупена дигитална камера и избрани уроци ще бъдат записани и анализирани.Моменти от тези записи ще бъдат включени в CD-ROM, с който ще се популяризират резултатите от проекта. Те ще бъдат представени и пред широката общественост на семинар в гр. Севлиево.

Осъществяването на проекта ще създаде конкретни практически примери за добри педагогически практики в работата с мултиетнически класове, ще повиши интереса на учителите към работа с иновативни учебни материали и ще осигури достъп до по-качествено образование на децата и учениците в Община Севлиево, което ще подобри възможностите им за социална и професионална реализация.