/ Община Габрово
Община Габрово стартира нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги, съобщиха от Общината.

„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице, назначено на длъжност „Социален асистент“.

В тази връзка от 25 януари Община Габрово набира потребители на социалната услуга и асистенти. Съгласно Закона за социалните услуги, потребители могат да бъдат следните целеви групи:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност
- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон


Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата.

Повече информация, документите, условията и изискванията при кандидатстване за потребители на социалната услуга и документите и изискванията към желаещите да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“, можете да намерите в линка.