/ iStock/Getty Images
800 работодатели в областта са кандидаствали по мерките за запазване на персонала
Към края месец ноември тази година за област Габрово работа са започнали 3582 безработни лица, като 3284 от тях са устроени на първичен пазар, а 298 лица започнали работа на субсидирана заетост, съобщиха от Общината.

2891 безработни лица са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“-Габрово към 30 ноември, а равнището на безработица за областта е 5.34%, сочи сравка на Дирекцията за състоянието на пазара на труда в региона.

По общини равнището на безработица е както следва:

- за Община Габрово - 1618 регистрирани безработни лица или 5,37%;

- за Община Севлиево - 695 регистрирани безработни лица или 4,67 %

- за Община Дряново - 260 регистрирани безработни лица или 6,55%

- за Община Трявна - 318 регистрирани безработни лица или 6,13%


Работодателите в Област Габрово са се насочили към запазване на наетия от тях персонал, като са се възползвали от следните мерките, свързани с COVID-19:

ПМС 325 - ЗАПАЗИ МЕ

83 фирми, развиващи дейност на територията на Област Габрово, са подали заявления по проект „Запази ме”, финансиран чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и финансовия механизъм REACT-EU. Основна част от кандидатствалите работодатели в областта са тези, чиито служители са заети в сектор „Ресторантьорство” - за 238 заети лица.

Подадени заявления има и от фирми, развиващи дейност в секторите, свързани с организиране на хазартни игри, спортни дейности, туристическа агентска и операторска дейност. Мярката предоставя подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската дейност в резултат от наложени противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID-19.

Със Заповед № РД-06-42/27.11.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика е утвърден списъка с кодовете на икономически дейности, за които са въведени временни ограничения за осъществяването на дейност с акт на държавен орган в периода от 29 октомври до 21 декември.

Предоставената подкрепа е в размер на 24 лв. на ден за периода на неплатен отпуск на всяко лице, осигурено на пълно работно време или пропорционално на уговореното работно време в трудовия договор при работодател, осъществяващ дейност в някои от посочените в Заповедта кодове на икономическа дейност, съгласно КИД 2008.

РМС 429/2020 - Работодателите, които са се възползвали от дадената мярка са в сферата транспорта, хотелиерство, ресторантьорство, питейни заведения и в сферата на туризма. Подадени заявления от работодател - 48 за 380 заети лица.

ПМС 55/30.03.2020 г. - изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март - 217 работодатели са кандидатствали по мярката за запазване на заетите от тях 7096 лица.

ПМС 151/03.07.2020 г. - изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка  - подадени заявления от  работодатели са 129 за 7018 заети лица.

ПМС 151/03.07.2020 г. (изм. и доп. с ПМС 278/2020г.) - изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март, и обявената с Решение № 325 и Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. извънредна епидемична обстановка - са кандидатствали 147 работодатели за 3368 заети лица


Проект Заетост за теб

По  схема „Заетост за теб”, разкрита в подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на COVID-19 към 18 декември - 180 бр. заявления от работодатели. 

По тази програма процедурата е отворена и работодателите продължават кандидатстването си, а по подадените 180 заявления са сключени 59 рамкови договора, по които са наети 173 безработни лица. По останалите текат процедури по одобрение/неодобрение, сключване на рамкови договори и други.


Родители в заетост

От 13 март до този момент са се възползвали 41 родители за наемане на детегледач на дете от 0 го 5 години за деца, които не са записани в детски заведения и родителите е необходимо да са работещи лица.