/ iStock/Getty Images
Въведени са строги мерки
Целта на описаните мерки е контролирано възобновяване на дейността на Центъра - работа с деца и млади хора, като се спазват няколко основни принципа, съобщиха от Общината. Мерките ще бъдат актуализирани и допълвани, в зависимост от епидемиологичната обстановка и указания от МЗ, МОН и Община град Добрич.

Центърът за защита на природата и животните с безплатен вход за Деня на детето

Младежки център-Добрич отваря за всички деца и млади хора, участващи в дейностите на Центъра и ползващи услуги на Центъра.


Преди приемането на участниците, всеки /за малолетни и непълнолетни - техните родители/ ще бъдат запознати с мерките за работа на Центъра, за което се подписват - информирано съгласие.
Посещението на Центъра е допустимо само за участници в дейности на Центъра или ползващи услуги на същия.
Не се допуска влизането на придружители на деца и младежи в сградата на Центъра.
Не се допуска участие в дейности на Центъра на лица, с констатирани симптоми на заболяване.


Дейностите в Центъра се осъществяват при спазване изискване за 4 кв.м на лице и до 20 човека за групови занимания, по утвърден от Директора График за ползване на залите и броя участници в тях.

Не се допуска събиране на едно място на служители на Центъра, освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на участник в дейност. Физическата дистанция между отделните лица е задължителна - 2 м., както за служители на Центъра, така и за посетители и участници в дейност.

Всички служители да бъдат запознати с Мерките за организиране на дейностите в Центъра, срещу подпис. Служителите се допускат на работа след подписана декларация за здравен статус и контакти -COVID-19.

Да се създаде необходимата организация за бърз и лесен контакт с родители на участници в дейности на Центъра. Да се предоставя навреме необходимата информация на Рецепция, относно лицата, които имат право да посещават Центъра, с цел по-добър контрол на посетителите на Центъра.

Стриктно спазване на Алгоритъма на дезинфекционните мероприятия в Центъра в условията на епидимично разпространение на COVID-19. След извършване на дезинфекционни мероприятия в санитарните помещения, същите да се регистрират в чек-лист с подпис на извършилия ги служител - час, мероприятие, лице, подпис.

Всички служители задължително използват лични предпазни средства - маски/шлемове, дезинфектанти, течен сапун, хартия за почистване на ръце, мокри кърпички, продукти за почистване и дезинфекция, ръкавици и други.

Влизането в Центъра се осъществява само с предпазни маски/шлемове или друго средство, покриващо носа и устата - шал. При влизане в Центъра всеки участник и посетител се дезинфектира с препарат за дезинфекция на алкохолна основа. За участници и ръководители - служители, ползващи Зала №12 - само с репетиционни обувки.

Стриктно спазване на правила за движение в сградата, с цел спазване на 2 м.разстояние между лицата, при необходимост се изготвя маркировка. Дезинфекция на ползвано оборудване се осъществява преди и след неговото използване, при необходимост.

Детските градини и ясли в Добрич отварят в Деня на детето

Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в Центъра:


При наличие на един или повече симптоми на лице /кашлица, кихане, задух, болки в гърлото, умора, гастроинтестинални оплаквания, висока температура и други:

Лицето се изолира в отделно помещение, докато се изчака да се прибере у дома или докато не се прегледа от медицински специалист. Незабавно се осъществява връзка с родител/настойник, при необходимост - телефон 112 и се уведомява Директора на Центъра. След напускане на помещението от съответното лице се извършва щателна дезинфекция, при спазване на превантивни и ограничителни мерки стриктно.

При положителен тест на участник в дейности на Центъра:

Задължително се информира Центъра, който трябва незабавно да се свърже с РЗИ Добрич и Община град Добрич. Мерките за идентифициране на контактните лица и мерките, които се предприемат в Центъра, се съгласуват с директора на Центъра и РЗИ и Община град Добрич.