Кметска заповед за училищните столове
Кметска заповед за училищните столове / Дарик нюз

Поради неспазване на разпоредбата на чл. 52 (изречение второ) от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи, отменям мои Заповеди № 2123, № 2125, №2126, №2127, №2128, №2129, №2130, №2131, №2132, №2133 и № 2134 от 29.07.2010 год. за откриване на процедури за провеждане на конкурси за отдаване под наем на обособени части от имоти - публична общинска собственост, както следва:

1. Помещения /столова/ с полезна площ 138,47 кв.м, находящи се в сутерена на ОУ "Г. Бенковски", гр. Бургас, и павилион с полезна площ 16.24 кв.м, находящ се в сградата на училището.

2. Помещения /столова/ с полезна площ 303,75 кв.м, находящи се в сутерена на СОУ "Иван Вазов" и ПГЕЕ "К. Фотинов", гр. Бургас, и павилион за закуски с полезна площ 13.10 кв.м, находящ се на партера в сградата на училището.

3. Помещения с полезна площ 118 кв.м, находящи се в сутерена на ОУ "Любен Каравелов" в гр. Бургас.

4. Помещения с полезна площ 430,00 кв.м, находящи се на 1-ви етаж в Блок "Г" на ОУ "Христо Ботев", кв. "Долно езерово", гр. Бургас.

5. Помещения с полезна площ 89,53 кв.м, находящи се в сутерена на ОУ "Христо Ботев", с. Маринка, Община Бургас.                                   6. Помещения /микрокухня/ с полезна площ 34,40 кв.м, находящи се на 1-ви етаж в сградата на ОУ "Васил Левски", кв. "Горно езерово", гр. Бургас.

7. Помещения с полезна площ 320 кв.м, находящи се в сутерена на ОУ "Найден Геров", ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас.

8. Помещения с полезна площ 72 кв.м, находящи се в блок №1 на първи етаж в сградата на СОУ "Константин Петканов", ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас.

9. Помещения с полезна площ 476.76 кв.м, находящи се в блок "А" на втори етаж на ОУ "Елин Пелин",ж.к. "Меден рудник", гр. Бургас и "бюфет" за закуски с полезна площ 31,40 кв.м, находящ се на първи етаж.

10. Помещения с полезна площ 108,10 кв.м, находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Димчо Дебелявов", ж.к. "Славейков", гр. Бургас.

 11. Помещения с полезна площ 140 кв.м, находящи се на първи етаж в сградата на СОУ "Йордан Йовков", ж.к. "Изгрев", гр. Бургас.

Стойността на закупената тръжна документация да бъде възстановена.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на Дирекция "Управление на общинската собственост" при Община Бургас, Директора на Дирекция „Бюджет и финанси" при Община Бургас и на Председателя на Тръжната комисия, за изпълнение.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас