/ ThinkStock/Getty Images

Ако мислите себе си за гениален автор и искате хората да прочетат вашата творба, от пресцентъра на общинска администрация напомнят, че наближава време да кандидатствате по "Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори". Ето условията:

1. Предоставянето на ръкописи ще се осъществи в периода 1 февруари – 31 март /60 календарни дни/.

2. Работата на експертната комисия ще започне от 01.04.2019 година и ще завърши на 15 май /45 календарни дни/.

3. След приключване на работата, Експертната комисия ще предостави на Постоянната комисия по култура, туризъм, вероизповедания и читалищна дейност към Общински съвет - Бургас своите предложения за финансиране.

* Забележка: Ръкописите се подават съгласно изискванията на Правилника, чл. 4 и чл. 5, в Деловодството на Община Бургас, ул. "Александровска" 26, за г-жа Йорданка Ананиева, зам.-кмет "Образование и култура".

"Правилник за условията, реда и критериите за предоставяне на финансови средства от бюджета на Община Бургас за финансиране издаването на книги на бургаски автори"

ІІ. УСЛОВИЯ И НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Чл. 3. Авторите, кандидатстващи за финансово подпомагане от Община Буртас, трябва да са с постоянен адрес на територията на община Бургас.

Чл. 4. (1) За кандидатстване по настоящия правилник в информационния център на Община Бургас се представят следните документи:

4.1. Цялостен ръкопис в три екземпляра - напечатан на хартиен носител, съобразно машинописния стандарт: 30 реда x 60 знака, шрифт Times New Roman, 12 пункта, при възможност да се представи и на електронен носител.

4.2. Кратка анотация на произведението, с което се кандидатства.

4.3. Формуляр за кандидатстване по образец.

4.4. Оферта от издателство, съдържаща техническите параметри, (тираж до 300 броя, обем до 250 страници) и проектна стойност за издаване на книгата.

4.5. Творческа биография на кандидата.

Чл. 5. Документите по чл. 5 се представят в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, и върху плика кандидатът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност електронен адрес. За гарантиране анонимността на кандидата, при оценяване на произведението му в плика се поставят два отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

5.1. Плик № 1 с надпис "Произведение", в който се поставят документите по чл.4, ІІІ, т.4.1.,4.2., и 4.4.

5.2. Плик № 2 с надпис "Информация за автора", в който се поставят документите по чл.4, ІІІ, т.4.3., и 4.5.