/ Община Банско
Общинска администрация-Банско стартира организирането на разделното събиране на зелени отпадъци от домакинствата на територията на град Банско по метода “От врата на врата”. За разделното събиране и извозването на зелените отпадъци, ще бъде предоставена техника, която ще минава по домовете на хората.

Общински съвет-Банско прие Наредба за насърчаване на инвестициите

Това ще улесни максимално гражданите, които трябва да предприемат действия за изнасяне на събраните растителни отпадъци –трева, листа, стайни и градински цветя, остатъци от подрязване на храсти, лози и дръвчета от градини и дворове, като ги поставят в чували и ги привеждат в удобен вид за товарене, поставяйки ги на тротоарите до съдовете за битови отпадъци.

За улеснение графикът за извозването им ще съвпада с утвърдения график от Община Банско за организираното сметосъбиране на битовите отпадъци всяка първа и трета седмица от текущия месец в периода от месец март до месец ноември и по-рядко през есенно-зиминия сезон.

Трети скулптурен симпозиум започна в Банско

За целта периодично ще бъдат предоставяни зелени чували от общинска администрация - Банско и подписвани приемо-предавателни протоколи, в които ще се описва адреса, на който ще се използват чувалите (домакинството) и ще се декларира, че ще се използват по предназначение.

Разделно събраните зелени отпадъци ще се извозват на компостиращата инсталация разположена на Регионалното депо за неопасни отпадъци, което ще предотврати депонирането на този вид отпадък.

Компостирането на растителните отпадъци е в синхрон с приетите принципи за управление на отпадъците, към което се стреми и Община Банско. В този случай отделените растителни остатъци се превръщат в изходна суровина за получаване на компост - средство за подобряване качеството и плодородието на почвите, както и за рекултивация на нарушени терени, в земеделието, при озеленителни и възстановителни дейности при строителни проекти и други.

Този модел на събиране ще намали количеството на битовите отпадъци постъпващи за депониране и ще се удължи “живота” на депото. Намаляването на обема на отпадъците постъпващи за депониране, ще намали също така разходите на общината, което в дългосрочен план ще бъде в полза на гражданите.

Учредиха Туристически район Рила-Пирин

Сред другите мерки предприети от страна на Община Банско е разделното събиране на зелените отпадъци от поддържането на обществените паркове, градини и други публични зелени пространства, с което се цели постигането на ключовите цели заложени в европейското и националното законодателство за ограничаване на количеството депонирани отпадъци.

Общинското ръководство и отдел „Екология и чистота” към ОбА-Банско призовават всички граждани на града да вземат участие и да се възползват от предоставената им възможност за правилно управление на различните потоци отпадъци.